• Kurs "Changemaking w praktyce"

 • Hello Entrepreneurship

Zapraszamy Was do zapoznania się z naszymi działaniami, które wspierają osoby z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym w tworzeniu oraz rozwijaniu inicjatyw społeczno-biznesowych, które przyczyniają się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych w Polsce. 

Do programu mogą zgłaszać się osoby z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym, które zamierzają rozpocząć lub rozwinąć inicjatywę biznesowo społeczną. Zachęcamy do zgłoszeń osoby, które prowadzą organizację pozarządową, lub działalność biznesową, lub planują założenie takiej działalności. Poznaj laureatów i laureatki pierwszejdrugiejtrzeciej, czwartej i piątej edycji programu. 

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe, w ramach którego wspieramy osoby z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym z Unii Europejskiej. Więcej na stronie: www.hello-europe.eu

Kompleksowe wsparcie dziesięciu inicjatyw biznesowo-społecznych osób z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym

W ramach realizowanego programu zamierzamy objąć kompleksowym wsparciem dziesięć wcześniej wybranych inicjatyw osób z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym o charakterze przedsiębiorczości społecznej. Chcielibyśmy, aby te dziesięć inicjatyw wspartych przez Ashokę było wzorcem replikowanym przez inne osoby z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym w Polsce.

Budowanie społeczności osób przedsiębiorczych społecznie z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym

Zależy nam, aby osoby przedsiębiorcze społecznie z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym tworzyły wzmacniającą społeczność, w której inicjatywy przez nie podejmowane będą miały coraz większy wpływ społeczny. W tym momencie naszą społeczność tworzy ponad 30 finalistów i finalistek z poprzednich edycji programu. Naszym celem jest, aby z roku na rok ją powiększać o kolejne osoby.

Ukazywanie pozytywnego wizerunku migracji

Zależy nam, aby program budował pozytywną narrację na temat migracji w Polsce. Dostrzegamy pozytywny wpływ społeczny oraz gospodarczy osób, które przyjechały do Polski. Wspólnie z osobami z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym możemy stworzyć zupełnie nową jakość społeczną. Te osoby i ich aktywności stanowią niesamowity potencjał społeczny i są istotnym wkładem w polskie społeczeństwo obywatelskie. 

Współpraca miedzy organizacjami

Zależy nam, aby program Hello Entrepreneurship odpowiadał na realne potrzeby osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. W związku z tym realizujemy go w bliskiej współpracy z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji migracyjnych działających w Polsce, oraz z liderami i liderkami z doświadczeniem migracji, które działają społecznie i biznesowo w Polsce. Zależy nam, aby program był wartością dodaną do ekosystemu wsparcia osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w naszym kraju.

Finaliści i finalistki programu Hello Entrepreneurship otrzymają:

 1. Kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb (np. opracujemy z Tobą model biznesu, pomożemy wypromować inicjatywę, ułatwimy kontakty z inwestorami_kami oraz z innymi firmami i organizacjami społecznymi).
 2. Bezzwrotne wsparcie finansowe wypłacone w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD.
 3. Możliwość prezentacji inicjatywy wśród inwestorów i inwestorek.
 4. Wzmocnienie kompetencji liderskich.
 5. Możliwość zaistnienia w europejskiej sieci (dla wybranych inicjatyw).

Poznaj Jury 5. edycji programu!

Harmonogram Programu

Zgłoszenia do programu przyjmujemy od 14 września do 1 października 2023 roku.

Między 19 a 27 października 2023 r. odbędą się rozmowy online Jury z inicjatywami, które przeszły pierwszy etap rekrutacji.

Jury wybierze 10 inicjatyw do 6 listopada 2023 roku.

Na przełomie listopada i grudnia 2023 r. odbędą się dwudniowe warsztaty w Warszawie lub jej okolicach, obowiązkowe dla wszystkich finalistów i finalistek programu.

Od początku grudnia 2023 r. do końca marca 2024 r. osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i mentoring. 

Do końca marca 2024 roku zostanie zorganizowana gala programu.

 

Powyższe daty mogą ulec zmianie.

Harmonogram

Materiały

Raport "Przedsiębiorczość społeczna studentów i studentek z doświadczeniem migracji" z 2023 r.

Nasza uwaga skupia się szczególnie na studentach i studentkach z doświadczeniem migracji - ich postawach wobec przedsiębiorczości, barierach, które muszą pokonać i szansach, po które nie boją się sięgać. Raport z badania, w sposób zbliżony do reportażu, śledzi historie i rysuje sylwetki 10 młodych osób, które przybyły do Polski. Każda z nich jest inna, wybrała inną drogę do realizacji swoich celów - od działalności naukowej, przez biznesową, po społeczną - i każda ma za sobą inne doświadczenia. 

Raport "Czynniki hamujące oraz wspierające przedsiębiorczość migrantek z Ukrainy, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku." z 2022 r.

Raport skupia się na czynnikach wspierających i hamujących przedsiębiorczość migrantek, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022. Pokazuje, jakie kroki podejmują uchodźczynie w celu usamodzielnienia się oraz ich subiektywny stosunek do przedsiębiorczości. Zawiera także rekomendacje działań, które pomogą uchodźcom i uchodźczyniom odnaleźć się w nowej sytuacji. Raport jest efektem prac badawczych prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół naukowczyń, oraz studentek i studentów uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. 

Raport "Społeczna przedsiębiorczości osób z doświadczeniem migracyjnym w Polsce" z 2020 r.

W raporcie znajdziecie diagnozę na temat migranckiej przedsiębiorczości społecznej w Polsce, opis dziewięciu inicjatyw biznesowo-społecznych osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym, które wspieraliśmy podczas pierwszej edycji programu oraz rekomendacje jak poprawić sytuację przedsiębiorczych osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce. 

Zachęcamy do pobierania, czytania i dzielenia się materiałami. 

Preambuła

Zważywszy, że:

 1. Celem Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego jest poszukiwanie, wybór, wspieranie oraz promowanie wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w dziedzinie spraw społecznych, których celem jest realizacja nowatorskich rozwiązań w sferze problematyki społecznej, w szczególności praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji, rozwoju ekonomicznego, ochrony zdrowia i innych podstawowych potrzeb społecznych;
 2. Fundacja Ashoka realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację oraz zapewnianie pomocy finansowej i materialnej dla osób oraz instytucji, w granicach określonych celami Ashoki;

Organizatorem programu są: Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego oraz Citi Foundation, a partnerem merytorycznym Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga. Organizator programu oraz partnerzy ogłaszają konkurs na inicjatywy biznesowe z komponentem społecznym, mające pozytywny wpływ społeczny (tego typu inicjatywy powinny być zbudowane wokół maksymalizacji pozytywnego wpływ. Poprzez swoją działalność, powinny przyczyniać się do rozwiązywania w ramach swojej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie).

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie realizowanym w ramach piątej edycji programu „Hello Entrepreneurship” na inicjatywy biznesowe z komponentem społecznym, mające pozytywny wpływ społeczny, zgłaszane przez osoby z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym (tego typu inicjatywy powinny być zbudowane wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu. Poprzez swoją działalność powinny przyczyniać się do rozwiązywania w ramach swojej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie).

Tryb i kryteria oceny wniosków w konkursie oraz rodzaj wsparcia opisane są w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie. 

 1. Program realizowany jest przez Fundację Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego (dalej: „Organizator”) oraz Citi Foundation, a partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga. 

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship 

 1. Celami Programu Hello Entrepreneurship są: 

 • Wsparcie 10 inicjatyw biznesowo-społecznych mających pozytywny wpływ społeczny, zainicjowanych przez lub przy współudziale osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym mieszkających w Polsce. Doświadczenie migracyjne rozumiemy jako długotrwałą migrację do Polski z innego kraju. 

 • Budowanie społeczności osób przedsiębiorczych społecznie z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. 

 • Pokazywanie, że migranci i migrantki prowadzący biznesy w Polsce przyczyniają się do ogólnego dobrobytu polskiego społeczeństwa. 

Cele te będą realizowane poprzez: 

 • Poszukiwanie i wyłonienie 10 inicjatyw biznesowo-społecznych mających pozytywny wpływ społeczny, zainicjowanych przez osoby z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym mieszkające w Polsce, które będą spełniały poniższe kryteria. 

 • Wspieranie wyłonionych inicjatyw w ich założeniu i dalszym rozwoju (w postaci doradztwa personalnego/mentoringu oraz poprzez nagrodę finansową). 

5. Organizacja programu „Hello Entrepreneurship” 

 • Organizacją realizującą program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego. 

 • Siedziba organizacji realizujące program znajduje się przy ul. Chmielnej 73, 00-801 w Warszawie. 

 • Organizacja realizująca program odpowiada za poprawne przeprowadzenie programu. 

 • Organizacja realizująca program powołuje Jury, które wybiera finalistów i finalistki programu. 

 • W organizację programu mogą być zaangażowane organizacje partnerskie. 

Zasady programu

 1. Kryteria formalne dostępu do udziału w programie opisane są w Rozdz. VI poniżej.
 2. Wsparcie w programie:
  1. O przyznaniu wsparcia w programie decyduje Jury
  2. Ustala się następujące rodzaje wsparcia:
   1. Wsparcie szkoleniowe – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, będzie zaproszonych do udziału w dwudniowym warsztacie w Warszawie lub jej okolicach, którego tematyka będzie dostosowana do potrzeb inicjatyw. Warsztat jest bezpłatny, a koszty w jego udziale (nocleg oraz dojazd) są pokryte przez organizatora do wysokości określonej w załączniku 4 Regulaminu. Udział w warsztacie jest warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację warsztatu w Warszawie lub jej okolicach, wydarzenie to zostanie zorganizowane w całości w formie zdalnej (online). Udział w całym wydarzeniu online będzie również warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe.
   2. Wsparcie doradcze – 10 wybranych przez Jury inicjatyw otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb inicjatywy. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację wsparcia doradczego w trybie normalnym, całe wsparcie będzie organizowane w formie zdalnej (online).
   3. Nagroda finansowa – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, których przedstawiciele i przedstawicielki uczestniczyli w warsztacie w Warszawie i aktywnie wykorzystali wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa, otrzyma nagrodę finansową wypłaconą w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD po kursie oferowanym przez bank organizatora w dniu realizacji przelewu lub w USD na konto dolarowe, jeśli uczestnik lub uczestniczka posiada takie konto. Wsparcie może zdobyć maksymalnie 10 inicjatyw.
 3. Organizacja realizująca program zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody finansowej w ogóle lub dla wybranych organizacji/inicjatyw w przypadku uznania przez organizatora programu, że jedna lub żadna z inicjatyw nie zasługuje na przyznanie wsparcia finansowego. W przypadku nieprzyznania nagrody finansowej może zostać zaproponowane zwiększenie innego rodzaju wsparcia.
 4. W wypadku, gdy organizator uzgodni w przedstawicielkami/przedstawcielami inicjatywy odbycie podróży w celach promocyjnych projektu, koszty noclegu i dojazdu zostaną pokryte przez organizatora do wysokości określonej w załączniku 4 Regulaminu.

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w programie mogą wziąć następujące osoby fizyczne oraz podmioty:
 • Osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkające w Polsce, zgłaszające inicjatywę, prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej;
 • Osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby polskiego pochodzenia, a także osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego wspólnie zgłaszające inicjatywę prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej;
 • Organizacje pozarządowe zgłaszające inicjatywę przygotowaną przez osoby z doświadczeniem migracyjnym oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkające w Polsce.
 • Grupy nieformalne osób z doświadczeniem migracyjnym oraz osób o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego.

Formularze zgłoszeniowe

 1. Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w programie jest deklaracja, będąca częścią formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship
 4. Formularz jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 5. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
 6. Formularz zgłoszeniowy oraz będące jego częścią dane osobowe są przechowywane przez organizację realizującą program – Fundację Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego, która jest administratorem tych danych. Każda osoba uczestnicząca w programie ma w każdym momencie prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych oraz ich zmiany, poprawiania lub usunięcia.
 7. Formularze zgłoszeniowe inicjatyw są przekazywane wyłącznie członkom i członkiniom Jury w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia finalistek i finalistów programu.
 8. Członkowie i członkinie Jury przed przystąpieniem do oceny formularzy zgłoszeniowych
  i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Procedura weryfikacji wniosków

Etap I: Zgłoszenia

 1. Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w programie, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship i przesłać go przez tę stronę do organizacji realizującej program.
 2. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 1 października 2023 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą uwzględnione w programie, chyba że organizator postanowi inaczej.
 3. Organizacja realizująca program może przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.

Etap II. Ocena formularzy

 1. Złożone formularze sprawdzone zostaną pod względem formalnym przez Organizatora. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Opis kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Zasady powoływania oraz funkcjonowania Jury opisane są w Rozdz. VII.
 3. Termin oceny wniosków nastąpi nie później niż 30 dni kalendarzowych po terminie zamknięcia zgłoszeń formularzy zgłoszeniowych.

Etap III. Rozmowy online

 1. W celu lepszego zapoznania się ze zgłoszoną inicjatywą oraz osobą ją zgłaszającą, Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań online. Spotkania online będą miały miejsce po zakończeniu naboru wniosków, a przed pracami Jury.
 2. Udział w spotkaniu online, jeśli będzie miało ono miejsce, jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie wsparcia w programie.

Etap IV. Wybór 10 finalistek lub finalistów programu

 1. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów online, Jury podejmie decyzję o wyborze 10 inicjatyw.
 2. Jury może wybrać 3 dodatkowe inicjatywy, które zostaną wpisane na listę rezerwową.
 3. Inicjatywy wpisane na listę rezerwową zostaną dopuszczone do programu tylko w przypadku braku aktywnego uczestnictwa jednej lub więcej z 10 wybranych przez Jury inicjatyw. Decyzję o tym podejmuję organizator programu.
 4. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 5. Termin podjęcia decyzji przez Jury nastąpi nie później niż 05 listopada 2023 roku.

Etap V. Otrzymanie nagrody finansowej

 1. Na podstawie indywidualnych planów rozwoju inicjatyw oraz rekomendacji ekspertów wspierających finalistki lub finalistów programu, Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagrody finansowej.
 2. Po pozytywnej decyzji Jury, każda z inicjatyw otrzyma nagrodę finansową wypłaconą w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD po kursie oferowanym przez bank organizatora w dniu realizacji przelewu lub w USD, jeśli osoba otrzymująca nagrodę finansową posiada konto w banku w USD. Wsparcie może zdobyć maksymalnie 10 inicjatyw.

Sposób powoływania i pracy Jury

 1. W skład Jury powołanego przez organizacje realizującą program, wchodzą autorytety różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego, które kierując się najlepszą wiedzą promują ideę innowacji społecznych oraz wspierania i wzmacniania pozycji migrantów i migrantek w Polsce. W skład Jury mogą wchodzić osoby reprezentujące środowisko migracyjne w Polsce (migranci i migrantki lub przedstawiciele_ki organizacji pozarządowych pracujących z migrantami i migrantkami). W skład Jury wchodzą zawsze przedstawiciele i przedstawicielki Citi Foundation, lub Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga, lub Citi Handlowy oraz Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 2. Przed pierwszym posiedzeniem Jury osoby wchodzące w jego skład:
 1. Zapoznają się z niniejszym Regulaminem oraz kryteriami oceny (stanowiącymi Załącznik nr 3 do Regulaminu);
 2. Zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Jury poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (załącznik 2);
 1. Przed obradami Jury, jego członkinie i członkowie otrzymują dokumentacje inicjatyw biorących udział w programie.
 2. Jury podejmuje ostateczną decyzje o wyłonieniu finalistek i finalistów. Dzieje się to w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów.
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa osoba reprezentująca organizację realizującą program, która bezpośrednio po głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę finalistek i finalistów programu.
 4. Osoby wchodzące w skład Jury głosują osobiście.
 5. Z obrad Jury sporządzony jest protokół.

Normy etyczne pracy Jury.

 1. Osoby wchodzące w skład Jury działają  w sposób niezawisły. Jury jest powołane do rozstrzygnięć merytorycznych.
 2. Przed wydawaniem ocen osoby wchodzące w skład Jury nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
 3. Osoby wchodzące w skład Jury, które są aktualnie zatrudnione w przedsiębiorstwie lub organizacji, która bierze udział w programie nie mogą brać udziału w ich ocenie.
 4. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z organizacją realizującą program, dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień osobiście kontaktować się z podmiotami biorącymi udział w programie.

Harmonogram programu

 1. Zgłoszenia do programu zbierane są w terminie od 14 września do 01 października 2023 roku.
 2. Jury wybiera 10 inicjatyw do 5 listopada 2023 roku. 
 3. Na przełomie listopada i grudnia 2023 roku będzie miał miejsce dwudniowy warsztat w Warszawie lub jej okolicach, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację warsztatu w Warszawie, wydarzenie to zostanie zorganizowane w całości w formie zdalnej (online). Udział w całym wydarzeniu online będzie również warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz nagrodę finansową.
 4. Od początku grudnia 2023 r. do końca marca 2024 roku osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).
 5. Do końca marca 2024 roku zostaną przekazane nagrody finansowe.
 6. Do końca marca 2024 roku zostanie zorganizowana gala programu.

Organizator programu zastrzega sobie prawo do zmian dat w harmonogramie w trakcie trwania programu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja realizująca program zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship.
 2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do programu na decyzje podejmuje organizacja realizująca program w konsultacji z partnerem merytorycznym programu.
 3. Organizacja realizująca program nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu programu.

 

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy do 4. edycji programu Hello Entrepreneurship

1. Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

2. Adres e-mail: 

3. Numer telefonu: 

4. Miejscowość zamieszkania (prosimy nie podawać pełnego adresu): 

5. Rok urodzenia: 

6. Forma prawna osoby/osób zgłaszających inicjatywę (jeśli taka istnieje). Prosimy o zaznaczenie: 

Typy: 

 • osoba fizyczna (brak formy prawnej) 

 • działalność gospodarcza (wszystkie typy) 

 • organizacja pozarządowa 

 • grupa nieformalna 

 • inne: 

7. Opis zgłaszanej inicjatywy. Dokładnie opisz komponent biznesowy zgłaszanej inicjatywy, Twoje plany na jej założenie lub rozwój.  W opisie uwzględnij: kluczowe działania, kluczowe zasoby, kluczowych klientów, kluczowych partnerów. (do 4000 znaków) 

8. Opisz, jaki problem społeczny rozwiązuje Twoja inicjatywa. Napisz dokładnie, w jaki sposób rozwiązuje ona ten problem społeczny, a jeśli dopiero planujesz jej rozpoczęcie, jak mogłaby się ona przyczynić do rozwiązania tego problemu społecznego. (do 4000 znaków) 

9. Co sprawi, że Twoja inicjatywa będzie trwałą działalnością biznesowo-społeczną? Jaki ma potencjał na długofalowy wpływ? (do 2000 znaków). 

10. Dlaczego chciałbyś/chciałabyś realizować zgłoszoną inicjatywę? (do 2000 znaków) 

11. Opisz doświadczenie Twoje i innych osób, które będą zaangażowane w realizację inicjatywy. Jeśli inicjatywa jest realizowana wspólnie z innymi osobami, opisz zespół, który będzie realizował inicjatywę. Podaj dokładnie, ile osób będzie w zespole, kto to będzie.  (do 2000 znaków). 

12. Jakie są Twoje oczekiwanie w stosunku do wsparcia w ramach programu? (do 2000 znaków) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Programu Hello Entrepreneurship i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem formularza potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest wynikiem jego twórczości oraz że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie subiektywne prawo do odrzucenia zgłoszeń, które mogą być dyskryminujące lub naruszające prawa człowieka oraz takich, które uzna za nieoryginalne i niesamodzielne. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy. 

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na zapisy oświadczenia. 

(podpis) 

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, oraz Regulaminem konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wyboru Laureatów i Finalistów i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji. 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z siedzibą w Warszawie (00-801) przy ul. Chmielnej 73. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Konkursu Hello Entrepreneurship. 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w Konkursie. 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu. 

 1. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych inicjatyw. 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. 

 1. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby prowadzenia naszej działalności statutowej, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne. 

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

Z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: [email protected]

 

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej. 

(podpis) 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór Oświadczenia o poufności i bezstronności

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład Jury:

Niniejszym oświadczam, że:

 • Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem drugiej edycji Programu „Hello Entrepreneurship”
 • Zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
 • Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji, danych osobowych i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim;
 • Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem Wnioskodawców, w tym, że:
  • nie brałem/brałam osobistego udziału w przygotowaniu aplikacji w Programie będących przedmiotem mojej oceny.
  • z osobami przygotowującymi aplikacje w Programie będące przedmiotem mojej oceny: – nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, – nie jestem lub nie byłem/byłam związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam związany/a stosunkiem pracy z żadnym podmiotem składającym aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny.
  • nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem/am pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla żadnego Wnioskodawcy podlegającego mojej ocenie.
  • nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam członkiem organów zarządzających
   i nadzorczych żadnego Wnioskodawcy podlegającego mojej ocenie.
 • W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanej mi do oceny aplikacji w Programie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie do Organizatora oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa
  w procesie oceny.

(podpis) (data i miejscowość)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opis kryteriów formalnych i merytorycznych czwartej edycji Programu „Hello Entrepreneurship”

Kryteria formalne:

 • formularz zgłoszeniowy jest wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne informacje.
 • formularz zgłoszeniowy jest przesłany w odpowiednim terminie.

Kryteria merytoryczne:

Poszukujemy inicjatyw biznesowych, które:

 1. są przemyślane i realne do wykonania.
 2. adresują problemy społeczne migrantów i migrantek w Polsce (np. wzrost zatrudnienia wśród migrantów i migrantek, wsparcie grup migranckich specjalnie narażonych na wykluczenie społeczne – samotnych matek z dziećmi, etc.) lub inne problemy społeczne lub środowiskowe istotne w Polsce; muszą przyczyniać się do rozwiązywania lub minimalizowania skutków określonego problemu społecznego i/lub służyć integracji i włączaniu w procesu społeczne  i rynkowe określonej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem.
 3. są innowacyjne i pomysłowe, budują lub wzmacniają zaufanie społeczne – są konstruktywne.
 4. maja potencjał trwałości i rozwoju.

Ponadto osoby wchodzące w skład Jury wezmą pod uwagę takie kryteria jak:

 1. zrozumienie problemu społecznego przez osoby podejmujące inicjatywę
 2. motywacje oraz wiarygodność osób/osoby, które zgłosiły inicjatywę
 3. doświadczenie osoby/osób zgłaszających inicjatywy – realność inicjatyw
 4. potencjał trwałości inicjatyw
 5. otwartość i chęć do rozwijania się oraz nauki wśród osób/osoby zgłaszających inicjatywy.

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Wymienione w pkt 3 Regulaminu koszty noclegu zwracane są na podstawie faktury wystawionej na Fundację Ashoka do wysokości 220,00 zł brutto za noc za osobę.

Wymienione w pkt 3 Regulaminu koszty dojazdu zwracane są na podstawie biletów kolejowych lub autobusowych 2 klasy, lub, jeśli przejazd nastąpił samochodem prywatnym bądź w pierwszej klasie: do wysokości ceny biletu kolejowego 2 klasy na danej trasie w pociągu osobowym dla przejazdów w ramach województwa i w pociągu EIC dla przejazdu poza województwo zamieszkania/przebywania.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może zgłosić się do programu?

Program skierowany jest do osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa do Polski. Mogą zgłaszać się pojedyncze osoby lub grupy, w których minimum jedna osoba ma doświadczenie migracji lub uchodźstwa do Polski. Do programu można aplikować niezależnie od formy prawnej zgłaszanej inicjatywy, tzn. mogą zgłaszać się między innymi osoby fizyczne (bez formy prawnej), organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prowadzące wszystkie typy działalności gospodarczej. 

Do kiedy trwa rekrutacja do programu?

Zgłoszenia do programu przyjmujemy od 14 września do 1 października 2023 r. do godziny 23:59 przez wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://forms.office.com/r/qFWeg98Zmq.

Między 16 a 27 października 2023 r. Jury przeprowadzi rozmowy online z wybranymi organizacjami, a następnie wybierze 10 finałowych inicjatyw do 5 listopada 2023 roku. O wynikach rekrutacji będziemy informować mailowo na adres podany w formularzu.

Jak zgłosić się do programu?

W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnienić formularz rekrutacyjny (https://forms.office.com/r/qFWeg98Zmq) najdalej do 1 października 2023 r. do 23:59.

W drugim etapie Jury przeprowadzi rozmowy online z wybranymi organizacjami. 10 finałowych organizacji zostanie wybranych przez Jury do 5 listopada 2023 roku. O wynikach rekrutacji będziemy informować mailowo na adres podany w formularzu.

W jakim języku prowadzony jest program?

Wszystkie materiały, spotkania i mentoring w ramach programu są w języku polskim.  Z tego powodu przyjmujemy zgłoszenia jedynie w języku polskim. Do udział w Hello Entrepreneurship konieczne jest, by przynajmniej jedna osoba w zespole znała język polski na podstawowym poziomie.

Czy mogę wypełnić formularz zgłoszeniowy w innym języku?

Nie, formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim. 

Do udziału w Hello Entrepreneurship konieczne jest, by przynajmniej jedna osoba w zespole znała język polski na podstawowym poziomie. Pozwoli to na udział w spotkaniach i pracę z mentorami i mentorkami. Z tego powodu przyjmujemy zgłoszenia w języku polskim.

Co zrobić, żeby dostać kurs o przedsiębiorczości?

Żeby otrzymać darmowy kurs o przedsiębiorczości społecznej “Przedsiębiorczość osób w drodze – dla wspólnego dobra” wystarczy wypełnić formularz ze swoim mailem: https://forms.office.com/r/ynGiK7xigJ. Kurs w formie ebooka zostanie automatycznie wysłany na podanego w formularzu maila. 

Mam pytanie dotyczące programu, do kogo mogę napisać?

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z koordynatorką programu, Laurą Górską pod adresem [email protected].

Wspierają nas między innymi:

 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
 • Fundacja dla Migrantów "Dobry Start"
 • Fundacja Ukraina
 • Kuchnia Konfliktu
 • Migrant Info Point
 • Polskie Forum Migracyjne
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Nomada
 • Ukraiński Dom i Fundacja Nasz Wybór

Dziękujemy serdecznie za wsparcie!

Na białym tle u góry niebieski napis "Program Wspierają" i poniżej loga organizacji: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Ukraiński Dom i Fundacja Nasz Wybór, Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja dla Somali, Kuchnia Konfliktu, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Migrant Info Point, Stowarzyszenie Nomada.