Our Workplace

A Respectful Workplace

For almost four decades, Ashoka’s core work has been promoting positive social change. The everyone a changemaker world that Ashoka envisions is one where everyone has the skills and awareness to be a changemaker for the good of all. Ashoka seeks to ensure that we practice this vision in our workplace. For this reason, we take immediate action if and when any allegations are made against our organization or its employees.

Ashoka is committed to providing a safe, healthy, and respectful work environment that is free of harassment or discrimination of any kind. We will remain vigilant to ensure that our workplace is defined by respect, integrity, and the sanctity of goodwill. Any actions at work or outside of work that Ashoka determines to be a threat to the well-being of the Ashoka community or any of its members, as well as actions that negatively impact Ashoka’s interests, will, therefore, result in an appropriate and immediate disciplinary response. Allegations of harassment, discrimination, or retaliation will be promptly, thoroughly, and impartially investigated, if appropriate, with the support of outside, expert counsel. Ashoka will maintain confidentiality and offer support throughout the investigatory process to the maximum extent possible and take appropriate corrective action if necessary.

Employees or members of Ashoka’s network who believe they have experienced or have become aware of any incident of harassment, discrimination, or retaliation are encouraged to report the conduct to the HR Director ([email protected]) or through our Whistleblower Hotline +17036008311.

In addition to these listed alternatives, there are multiple channels of support and communication available to Ashokans around the world as outlined below:

In addition to reporting, Ashoka encourages individuals who are comfortable doing so to promptly give direct feedback to the individual whose behavior is a the cause for concern, clarifying that it is unwelcome and must stop. This action alone may resolve the problem and support a culture in line with our values — one where we all help each other to succeed.

Ashoka zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego, zdrowego i pełnego szacunku środowiska pracy, które jest wolne od mobbingu lub dyskryminacji wszelkiego rodzaju. Pozostaniemy czujni, aby upewnić się, że nasze miejsce pracy jest pełne szacunku, uczciwości i dbania o dobre imię Ashoki. Wszelkie działania w pracy lub poza pracą, które Ashoka uznaje za zagrożenie dla dobostanu społeczności Ashoki lub któregokolwiek z jej członków, a także działania, które negatywnie wpływają na interesy Ashoki, skutkują zatem odpowiednią i natychmiastową odpowiedzią dyscyplinarną. Zarzuty dotyczące mobbingu, dyskryminacji lub działań odwetowych zostaną niezwłocznie, dokładnie i bezstronnie zbadane, w stosownych przypadkach, także przy wsparciu zewnętrznego eksperta. Ashoka, w maksymalnym możliwym zakresie, zachowa poufność i zaoferuje wsparcie w całym procesie dochodzeniowym, a w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania naprawcze.

Pracownicy lub członkowie sieci Ashoki, którzy uważają, że doświadczyli lub dowiedzieli się o jakimkolwiek incydencie mobbingu, dyskryminacji lub działań odwetowych, są zachęcani do zgłaszania tego zachowania Dyrektorce HR ([email protected]) lub za pośrednictwem naszej infolinii +17036008311.

Oprócz wymienionych alternatyw, istnieje wiele kanałów wsparcia i komunikacji dla pracowniczek i pracowników Ashoki na całym świecie, jak opisano poniżej:

ourworkplace1.png

Oprócz oficjalnych kanałów zgłaszania, Ashoka zachęca osoby, które czują się bezpiecznie, do niezwłocznego przekazywania bezpośredniej informacji zwrotnej osobie, której zachowanie jest powodem do niepokoju, wyjaśniając, że jest to niepożądane i musi zaprzestać takich działań. Taka interwencja może rozwiązać problem i wspierać kulturę zgodną z naszymi wartościami - taką, w której wszyscy pomagamy sobie nawzajem odnieść sukces.