Warunki Użytkowania

Data wejścia w życie: 17 maja 2021 r.

Warunki użytkowania określone niniejszym („Warunki Użytkowania”) stanowią umowę prawną między Państwem, czyli użytkownikiem, a Ashoką jako dostawcy witryny Ashoka („Ashoka” lub „my”). Warunki Użytkowania regulują Państwa dostęp do tej witryny Ashoki, korzystanie z niej i wszystkie usługi oferowane na stronie (łącznie „Strona”). Ponadto, gdy korzystają Państwo z poszczególnych części Strony, zobowiązują się Państwo przestrzegać wytycznych, zasad i dalszych warunków określonych przez Ashokę w zakresie tych części Strony, a wszystkie te wytyczne, zasady i warunki są niniejszym ujęte przez odniesienie do Warunków Użytkowania.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WARUNKI UŻYTKOWANIA. O ILE  PRZEPISY LOKALNE NIE STANOWIĄ INACZEJ, UZYSKANIE PRZEZ PAŃSTWA DOSTĘPU DO STRONY LUB KORZYSTANIE Z NIEJ OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ PAŃSTWA W CAŁOŚCI WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. JEŚLI NIE CHCĄ PAŃSTWO BYĆ ZWIĄZANI  WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PROSIMY NIE ODWIEDZAĆ ANI NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY.

Powinni Państwo wydrukować lub zapisać kopię lokalną Warunków dla Państwa dokumentacji.

Oficjalnym językiem niniejszych Warunków Użytkowania jest język angielski, o ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej. Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków Użytkowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku wszelkich sporów dotyczących sprzecznych warunków, pierwszeństwo przed warunkami jakichkolwiek tłumaczeń, mają Warunki Użytkowania w języku angielskim.

Ashoka ma prawo do zmiany Warunków Użytkowania od czasu do czasu. Zmiany będą umieszczane na Stronie za pośrednictwem linku ze strony głównej. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają powiadomienia e-mail z informacją o zmianach. O ile przepisy lokalne nie stanowią inaczej, dalsze korzystanie ze Strony po jakiejkolwiek zmianie oznacza Państwa akceptację zmienionych Warunków Użytkowania. O ile Ashoka nie określi wyraźnie inaczej, wszelkie nowe funkcje, nowe usługi, ulepszenia lub zmiany na Stronie wprowadzone po Państwa pierwotnym wejściu na Stronę, będą podlegać Warunkom Użytkowania.

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA OBEJMUJĄ WSZELKIE WYŁĄCZENIA Z ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NAS, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY, W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO. KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ  STRONY, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA NINIEJSZE WYŁĄCZENIE, O ILE PRZEPISY PRAWA LOKALNEGO NIE STANOWIĄ INACZEJ.

REJESTRACJA KONTA I PROFILU

Rejestrując się na Stronie, wyrażają Państwo zgodę na: (a) podanie dokładnych i pełnych informacji o sobie (i innych, jeśli dotyczy), jeśli są wymagane („Rejestracja i Dane Profilu”); (b) utrzymanie i niezwłoczne aktualizowanie Danych Rejestracyjnych, tak by zachować ich dokładność i kompletność; (c) nietworzenie konta oprócz siebie dla żadnej innej osoby bez jej zgody; (d) nieprzenoszenie swojego konta na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Ashoki; oraz (e) nietworzenie więcej niż jednego konta użytkownika. Jeśli Ashoka podejrzewa, że Państwa Dane Rejestracyjne są niedokładne lub niekompletne, Ashoka może zawiesić lub usunąć Państwa konto. Jeśli wybierzecie Państwo nazwę użytkownika dla swojego konta, Ashoka zastrzega sobie prawo do jej usunięcia lub odzyskania zgodnie z  prawem lokalnym, jeśli uznamy to za stosowne (np. jeśli właściciel znaku towarowego skarży się na nazwę użytkownika, która nie jest w ścisłym powiązaniu z prawdziwym nazwiskiem użytkownika). Jeśli Ashoka dezaktywuje Państwa konto, mogą Państwo nie być w stanie utworzyć kolejnego konta bez naszej zgody.

NAZWA UŻYTKOWNIKA I HASŁA

Po zakończeniu procesu rejestracji na Stronie otrzymają Państwo nazwę użytkownika i hasło lub kod dostępu (łącznie „Hasło”). Nazwę użytkownika wybierają sobie Państwo na podstawie pewnych parametrów i otrzymują Hasło, które będzie można później zmienić. Państwo są odpowiedzialni za zachowanie w poufności Hasła i w pełni odpowiadają Państwo za wszelkie działania, które mają miejsce pod Państwa nazwą użytkownika i hasłem. Nazwa użytkownika i Hasło do Państwa dostępu na Stronę są wyłącznie do użytku osobistego. Wyrażają  Państwo zgodę na (a) niezwłoczne powiadomienie Ashoki o każdym nieautoryzowanym użyciu Państwa nazwy użytkownika lub Hasła oraz (b) na upewnienie się, że zostaliście Państwo wylogowani z konta na koniec każdej sesji.

W Katalogu Fellowsów nazwy użytkowników innych członków Katalogu zostaną skonfigurowane dla Fellowsów/Fellowek przez Ashokę podczas tworzenia konta. Fellowsi/Fellowki mogą zmienić tę nazwę użytkownika w dowolnym momencie, logując się do Katalogu i aktualizując dane profilu. Kod dostępu będzie wymagany za każdym razem, gdy logujesz się do Katalogu. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie kodu dostępu i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane pod Twoją nazwą użytkownika w Katalogu.

Mogą Państwo otrzymać kod dostępu do Changemaker Index™ („Kod dostępu”), który może zostać wykorzystany przez Państwa w celu powiązania swoich odpowiedzi z Changemaker Index™ z kohortą Changemaker Index™. Ten kod dostępu zostanie wysłany do Pani/Pana e-mailem. Jest Pan/Pani odpowiedzialny/odpowiedzialna za utrzymanie poufności kodu dostępu i zgadza się Pan/Pani na nieudostępnianie nikomu kodu dostępu. Ponadto zobowiązuje się Pan/Pani (a) natychmiast powiadomić Ashokę, jeśli kod dostępu zostanie zgubiony, skradziony lub w inny sposób może być używany w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem oraz (b) upewnić się, że wylogował się Pan/wylogowała się Pani ze swojego konta po każdej sesji.

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dane pozwalające na identyfikację Państwa osoby („Dane Osobowe”) zbierane od Państwa w związku z funkcjonowaniem strony internetowej podlegają postanowieniom naszej Polityki Prywatności, która jest dostępna pod następującym linkiem i jest częścią niniejszych Warunków Użytkowania. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności. O ile lokalne prawo nie wymaga inaczej, dostęp do witryny lub korzystanie z niej oznacza akceptację wszystkich warunków Polityki Prywatności, w tym zgodę na przekazywanie danych osobowych do krajów, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty.

Mimo że Strona zawiera środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją kontrolowanych przez nas informacji, nie możemy Państwu zagwarantować, że środki te są skuteczne. Ta Strona nie została zaprojektowana do ochrony danych poufnych lub wrażliwych. W związku z tym nie należy korzystać ze Strony do przetwarzania takich danych. Poczta elektroniczna niekoniecznie jest bezpiecznym środkiem transmisji i zaznaczamy, że wszystkie wiadomości, które wysyłają Państwo do nas przez pocztę e-mail, nie będą przesyłane w obrębie Strony czy pod naszą kontrolą. Prosimy nie wysyłać do nas żadnych danych wrażliwych lub poufnych pocztą e-mail.

WŁASNOŚĆ STRONY

Wszystkie materiały udostępniane za pośrednictwem Strony, w tym między innymi wytwory artystyczne, fotografie, grafiki, klipy audio, klipy wideo, tekst i znaki handlowe (łącznie „Treści”), są wyłączną własnością Ashoki lub jej licencjodawców. Treści są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji. Państwo przyjmują do wiadomości, że Strona, Treść i zdjęcia wyświetlane na Stronie, jak i wszelka technologia lub oprogramowanie używane w związku ze Stroną zawierają informacje zastrzeżone Ashoki. Nie mogą Państwo w celach komercyjnych korzystać z jakiejkolwiek części Strony, w tym z fotografii, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody Ashoki. „Ashoka” i „Changemakers” są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a „Everyone a Changemaker” są znakami towarowymi organizacji Ashoka lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Inne marki, nazwy produktów i nazwy firm pojawiające się w Treści są znakami towarowymi i/lub znakami usług Ashoka i/lub jej właścicieli i są chronione przez prawo. Znaki towarowe Ashoki mogą być używane publicznie tylko za naszą zgodą. Właściwe stosowanie marek i znaków usługowych wymaga odpowiedniej akceptacji. Jeśli dowiedzą się Państwo o możliwym naruszeniu praw autorskich, znaku towarowego lub innego naruszenia prawa, prosimy niezwłoczne nas o tym poinformować. Informacje odnośnie zawiadomienia dotyczącego roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich oraz agenta ds. praw autorskich znajdują się w poniższej sekcji.

KORZYSTANIE ZE STRONY

Zachęcanie do dyskursu publicznego oraz działań związanych z przedsiębiorczością społeczną i zmianami systemowymi, innowacyjnymi jest zgodne z misją Ashoki. Dopóki  poszczególne materiały nie zostaną wyraźnie ograniczone, jak wskazano w miejscu ich wyświetlania, zasada Ashoki zezwala na ograniczone powielanie i rozpowszechnianie Treści w następujący sposób: Możecie Państwo kopiować i rozpowszechniać rzeczy zawarte w dostarczonej Treści, pod warunkiem, że: (1) poszczególny artykuł lub sekcja są powielane w całości w oryginalnej formie; nie możecie Państwo edytować, ani w żaden inny sposób zmieniać zawartości treści, ani zmieniać, ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności; (2) wszystkie kopie zawierają oświadczenie, że materiał został skopiowany z tej Strony za zgodą Ashoki; (3) kopie są rozpowszechniane wyłącznie do niekomercyjnych celów związanych z edukacją lub użyteczności publicznej; oraz (4) kopie są dystrybuowane nieodpłatnie lub co najwyżej, według rzeczywistych kosztów. Pod warunkiem przestrzegania przez Państwa wszystkich tych warunków, Ashoka udziela Państwu niewyłącznej, niezbywalnej licencji na używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie Treści.

Poza przypadkami wyraźnie opisanymi powyżej nie wolno Państwu kopiować, reprodukować, przerabiać, odwracać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować, dystrybuować, licencjonować, przenosić, sprzedawać, modyfikować, wyświetlać, przygotować częściowo lub w całości prace pochodne opierające się na jakiejkolwiek Treści, ponownie publikować, przekazywać, ponownie umieszczać czy wykorzystywać w inny sposób jakiejkolwiek Treści bez uprzedniej pisemnej zgody Ashoki. Jeśli chcą Państwo wystąpić o takie zezwolenie, prosimy o kontakt z nami na [email protected]. W żadnym wypadku znaki handlowe, grafika, wytwory artystyczne lub inne elementy graficzne lub dźwiękowe Ashoki nie mogą być powielane osobno bez zawartości tekstowych z nimi powiązanych w ramach Strony. Ashoka zastrzega sobie wszystkie prawa do Strony, które nie zostały Państwu wyraźnie przez Ashokę udzielone.

Jeśli pobierają Państwo od nas oprogramowanie w celu korzystania z materiałów w sposób do celów opisanych powyżej, na oprogramowanie, co obejmuje jakiekolwiek pliki, obrazy, klipy audio lub wideo, które są zawarte lub generowane przez oprogramowanie oraz pliki towarzyszące oprogramowaniu (łącznie „Oprogramowanie”), jest udzielana Państwu licencja od Ashoki lub właściciela takiego Oprogramowania. Ashoka nie przenosi tytułu własności na Państwa. Państwo mogą posiadać nośnik, na którym Oprogramowanie jest nagrywane, ale Ashoka zachowuje pełny tytuł własności do Oprogramowania oraz wszelkie prawa własności intelektualnej. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, sprzedawać, dekompilować, odwracać kodu źródłowego, dezasemblować ani w żaden inny sposób przekształcać Oprogramowania w postaci zrozumiałej dla człowieka.

W niektórych częściach Strony można umieszczać lub wygrywać informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, fotografie, grafikę, video, wiadomości i inne materiały, z których niektóre albo wszystkie mogą być chronione prawem autorskim („Treści Dostarczone od Użytkownika”). Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści Dostarczone od Użytkownika, które Państwo udostępniają na Stronie lub za pośrednictwem Strony niezależnie od tego, czy są one udostępniane publicznie czy przesyłane prywatnie. Publikując treści lub informacje na Stronie, zgadzają się Państwo zezwolić wszystkim użytkownikom Strony na dostęp do nich i  korzystanie z tych informacji oraz na ich powiązanie z Państwem (np. Państwa imię i zdjęcie profilowe). Aby zagwarantować, że Strona pozostaje dostępna do wspierania misji Ashoki, wszyscy użytkownicy dający materiał są zobowiązani do udzielenia ogólnego praw do redystrybucji i ponownego wykorzystywania dodanych przez siebie materiałów na podstawie licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License and the GNU Free Documentation License (niewersjonowanej, bez części nienaruszalnych oraz tekstów przedniej i tylnej okładki). Stosownie do tego, zgadzają się Państwo na udzielenie licencji na jakikolwiek materiał, który dają Państwo za pośrednictwem Strony i co do którego posiadają Państwo prawa autorskie. Jeśli chcą Państwo dać materiał innych autorów lub którego są Państwo współautorem, możecie to Państwo zrobić tylko wtedy, gdy jest on dostępny na warunkach zgodnych z tymi licencjami i dokonają Państwo odpowiedniego przypisu, jeśli jest to wymagane  przez licencję podstawową. Ashoka może według własnego i wyłącznego uznania, postanowić nie zaakceptować ani nie usuwać żadnych Treści Dostarczonych od Użytkownika. Ponadto przez dostarczenie Treści Dostarczonych od Użytkownika, upoważniają  i wskazują Państwo Ashokę do tworzenia kopii tego, co uznamy za niezbędne w celu ułatwienia umieszczania i przechowywania Treści na Stronie.

Informacje przechowywane w Katalogu Fellowsów mogą być publikowane jako część Twojego publicznie dostępnego Profilu Fellowsa/Fellowki na stronie oraz w innych publikacjach i materiałach marketingowych Ashoki. Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje były dostępne, jak opisano powyżej, możesz zażądać ich usunięcia, kontaktując się z Ashoką za pośrednictwem funkcji „Skontaktuj się z nami” w aplikacji. Celem Katalogu jest umożliwienie społeczności Ashoka Fellow odkrywania i łączenia się ze sobą, a także zapewnienie, że Ashoka udostępnia aktualne informacje w swojej sieci Fellow. W związku z tym wszystkie informacje udostępnione za pośrednictwem katalogu mają być wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

Państwo ponoszą pełną odpowiedzialność i wyłączne ryzyko związane z korzystaniem ze Strony. Na Państwu  wyłącznie spoczywa obowiązek oceny dokładności, kompletności i użyteczności wszelkich informacji, do których mają Państwo dostęp lub otrzymują za pośrednictwem Strony. Ashoka nie sprawdza wszystkich materiałów umieszczanych przez strony trzecie za pośrednictwem Serwisu i nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości takich Treści (nawet jeśli były przeglądane przez Ashokę). Przyjmują Państwo do wiadomości, że korzystanie ze Strony może narazić Państwa na obraźliwe, nieprzyzwoite lub niepewne Treści. W żadnym wypadku Ashoka nie będzie w jakikolwiek sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek Treści zawierające  jakieś błędy lub braki w jakiejkolwiek Treści, czy też za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z korzystania z tych Treści. Niniejszym zgadzają się Państwo, zwolnić Ashokę od wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i następczych) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, rzekomych i  nierzekomych, jawnych i niejawnych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami lub korzystaniem ze Strony, chyba że przepisy lokalne stanowią inaczej. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ  PRZEJĄĆ WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z JAKIEJKOLWIEK LUB WSZYSTKICH TREŚCI, CHYBA ŻE PRZEPISY LOKALNE STANOWIĄ INACZEJ. Państwo jesteście odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów odnoszących się do Treści Dostarczonych od Użytkownika, które przekazują Państwo przez Stronę.

TREŚĆ, W TYM TREŚĆ DOSTARCZONĄ OD UŻYTKOWNIKA, MOŻE BYĆ NIEODPOWIEDNIA LUB NIEWŁAŚCIWA  DLA PAŃSTWA  UŻYTKU I POWINNI PAŃSTWO SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE INFORMACJE, ZANIM ZACZNĄ PAŃSTWO NA NICH POLEGAĆ. PAŃSTWO JESTEŚCIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNI ZA JAKĄKOLWIEK DECYZJĘ PODJĘTĄ NA PODSTAWIE TREŚCI, W TYM INFORMACJE OTRZYMANE W WYNIKU KORZYSTANIA PAŃSTWA ZE STRONY.

Zgadzają się Państwo z tym, że nie będą Państwo korzystać ze Strony w następujących celach:

 • wygrywania, umieszczania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób:
  • jakiejkolwiek Treści, o której Państwo wiedzą lub mają powody przypuszczać, że będzie ona naruszać, nadużywać lub w inny sposób łamać jakiś patent, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa umowne lub własności dowolnej strony;
  • wszelkiej Treści niezgodnej z prawem, zawierającej groźby, obraźliwej, szkodliwej dla nieletnich (w tym wszelkie formy pornografii dziecięcej lub nieprzyzwoite przedstawienia dzieci), nękającej, zastraszającej, gloryfikującej przemoc, zniesławiającej, wulgarnej, obscenicznej, oszczerczej, obelżywej, naruszającej prywatność innych, przepełnionej nienawiścią lub rasistowską, niewłaściwą pod względem etnicznym lub innym;
  • wszelkiej Treści, której nie macie Państwo prawa udostępniać na podstawie przepisów prawa lub stosunków umownych albo powierniczych (np. informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne uzyskane lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub  umów o zachowaniu poufności, jakichkolwiek informacji prywatnych stron trzecich, Treść, która nie została przez Państwa stworzona lub Treść, na której umieszczenie nie mają Państwo zezwolenia);
  • wszelkiej niezamówionej korespondencji lub reklamy nieautoryzowanej przez Ashokę, materiałów promocyjnych lub wszelkich innych form pozyskiwania jakiegokolwiek rodzaju informacji; lub
  • jakiekolwiek materiały zawierające wirusy oprogramowania lub inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu albo urządzenia telekomunikacyjnego;
 • uzyskiwania wszelkich informacji lub Treści ze Strony za pomocą robotów, pająków, skrobaków lub innych zautomatyzowanych środków do dowolnego celu;
 • podejmowania działań, które według naszego uznania reprezentują lub mogą stanowić nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury IT;
 • umyślnie lub nieumyślnie naruszanie obowiązującego prawa lokalnego, krajowego, narodowego lub międzynarodowego;
 • wygrywania jakiejkolwiek Treści, która nie ma charakteru osobistego;
 • podawania się za inną osobę lub wprowadzania w błąd co do własnej osoby, podając błędnie wiek, powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; lub
 • gromadzenie lub przechowywanie Danych Osobowych, w tym adresy e-mail lub dane o innych użytkownikach w związku z czynami zabronionymi opisanych w niniejszej części;
 • podejmowania próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, obchodzenia lub próby obejścia jakiejkolwiek technologii zabezpieczeń lub kontroli dostępu zaimplementowanych na Stronie lub serwerach i w sieci powiązanej ze Stroną;
 • wykorzystania Strony lub dowolnego adresu e-mail w jakiejkolwiek domenie Ashoki w celu dostarczenia niechcianych masowych wiadomości e-mail; lub
 • publikowania lub oferowania jakichkolwiek konkursów, nagród lub loterii („promocja”) na Ashoce bez przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów.

Zgadzają się Państwo na to, że Ashoka może, ale nie musi sprawdzać wstępnie Treści, jednakże ma prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania do wstępnej kontroli, odrzucania, usuwania lub przenoszenia wszelkich Treści, która jest dostępna za pośrednictwem Strony. Nie ograniczając mocy powyższych zapisów, Ashoka ma prawo zgodnie z własnymi ustaleniami do usunięcia w każdym przypadku wszelkich Treści, które według jej uznania naruszają Warunki Użytkowania lub w inny sposób budzą zastrzeżenia. Zgadzają się Państwo, że będziecie sami dokonywać oceny i ponosicie Państwo wyłączne ryzyko związane z korzystaniem z jakiejkolwiek Treści, co obejmuje opieranie się na treści, integralność i dokładność Treści.

Publikując Treści na Stronie, upoważniają i wskazują Państwo nas do wykonywania kopii tego, co uznamy za niezbędne w celu ułatwienia umieszczania i przechowywania Treści na Stronie.

Strona oraz Treść mogą zawierać elementy zabezpieczające, które pozwalają na ochronę materiałów cyfrowych, a Państwo zgadzają się, że korzystanie z tych materiałów podlega zasadom użytkowania określonym przez Ashokę lub dostawców Treści. Państwo nie będziecie próbować zastępować ani obchodzić jakichkolwiek reguł użytkowania zawartych w tych elementach zabezpieczających.

Strona może zawierać, lub strony trzecie mogą dostarczać za pośrednictwem Strony, linki do witryn osób trzecich lub zasobów. Ashoka nie ma kontroli nad tymi stronami i zasobami, a Państwo zgadzają się, że Ashoka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów, ani nie promuje i nie ponosi odpowiedzialności za treść, reklamę, produkty, usługi lub inne materiały dostępne na takich stronach lub zasobach. Po otrzymaniu zgłoszenia na adres [email protected] Ashoka zweryfikuje i jeśli jest to właściwe, usunie wszelkie linki stron trzecich, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami Użytkowania.

Ashoka może tymczasowo lub na stałe zmodyfikować, zaprzestać lub zawiesić dowolną część Strony, w dowolnym momencie. Ashoka nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za zmiany, wstrzymanie lub zawieszenie Strony.

ODSZKODOWANIE

O ile prawo lokalne nie stanowi inaczej, zgadzają się Państwo chronić, zabezpieczyć i zwolnić  Ashokę, jej partnerów, podmioty stowarzyszone, konsultantów, dostawców, zaopatrzeniowców, urzędników, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności od wszelkich roszczeń, działań, żądań, odszkodowań, zobowiązań, strat, odpowiedzialności, kosztów, należności i wydatków, (włączając w to uzasadnione opłaty za czynności adwokackie), wynikające z: (a) korzystania przez Państwa ze Strony lub dostępu do niej, co obejmuje wszelkie Treści, które Państwo przechowują, powielają, wyświetlają, rozpowszechniają lub w inny sposób udostępniają za pośrednictwem Strony; (b) Państwa naruszenie któregokolwiek z postanowień tych Warunków Użytkowania i zasad powiązanych; (c) Państwa naruszenie praw osób trzecich, w tym wszelkie prawa autorskie, własności lub prawa do prywatności; lub (d) wszelkie roszczenia, że przesłana przez Państwa Treść wyrządziła szkodę stronie trzeciej. Powyższe zobowiązanie dotyczące obrony i odszkodowania dotyczy również Warunków Użytkowania i Państwa korzystania ze Strony w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo. Ashoka powiadomi Państwa o takich roszczeniach, działaniach lub żądaniach i według własnego uznania, udzieli Państwu pomocy w zakresie obrony lub rozwiązania konfliktów dotyczących takich roszczeń, działań lub żądań na Państwa koszt.

LICENCJA DOT. TREŚCI NA STRONIE

Akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, udzielają Państwo Ashoce niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, nieodpłatnej licencji na używanie, tłumaczenie, powielanie, modyfikowanie, publikowanie, dystrybucję, importowanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, odtwarzanie cyfrowe, tworzenie dzieł pochodnych i wykorzystywanie w inny sposób Treści, którą Państwo przekazują (inne niż dane osobowe) za pośrednictwem Strony (w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe lub inne zawarte w niej prawa własności intelektualnej), a także prawo do sublicencjonowania powyższych praw (na wielu poziomach) stronom trzecim.

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH I MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA POWIADOMIENIA

Jeśli jesteście Państwo właścicielem praw autorskich i uznają Państwo w dobrej wierze, że Treści dostępne na Stronie naruszają Państwa prawa autorskie, mogą Państwo takie naruszenie praw autorskich zgłosić do Ashoki zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act, przekazując Ashoce w pisemnym zawiadomieniu następujące informacje:

 • podpis elektroniczny lub fizyczny właściciela praw autorskich lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu;
 • wskazanie pracy objętej prawem autorskim, do której naruszenia doszło;
 • informacje wystarczające do zlokalizowania materiału naruszającego prawa autorskie na Stronie;
 • adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie, że Państwo w dobrej wierze uznają, iż sporne użycie nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela oraz nie jest dopuszczone w świetle prawa; i
 • oświadczenie złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że informacje podane  w zawiadomieniu są dokładne i że osoba przysyłająca zawiadomienie jest właścicielem praw autorskich lub działa z jego upoważnienia.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt  z doradcą prawnym lub zapoznanie się z  amerykańską ustawą o ochronie praw autorskich (17 USC § 512 c);(3). Zawiadomienie z tytułu naruszeń praw autorskich można kierować do przedstawiciela ds. praw autorskich na adres:

 • za pośrednictwem poczty: Ashoka, c / o Rechtsabteilung, 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, VA 22209, USA
 • e-mail: [email protected]
 • fax: +1 571-234-6836

KORZYSTANIE Z WERSJI MOBILNEJ

Niektóre funkcje Strony mogą umożliwiać Państwu bezpośrednie przesyłanie wiadomości i inną komunikację na urządzeniu mobilnym. Jeśli korzystają Państwo z tych funkcji, proszę pamiętać, o obowiązujących opłatach operatora, takie jak opłaty SMS, jak i również, że są Państwo odpowiedzialni za ich opłacenie. Jeśli zmienią lub dezaktywują Państwo swój numer telefonu komórkowego i korzystają z funkcji Strony, które mają za zadanie skontaktować się z Państwem poprzez numer telefonu komórkowego, zgadzają się Państwo na zaktualizowanie informacji o swoim koncie na Stronie w ciągu 48 godzin, aby zapewnić, że Państwa wiadomości nie zostaną wysłane osobie, która nabywa Państwa stary numer.

LINKI

Możecie Państwo linkować do naszej Strony, pod warunkiem, że czynią to Państwo w uczciwy i zgodny z prawem sposób, nie naruszają naszej reputacji i nie czerpią z tego żadnej korzyści. Nie mogą Państwo zamieszczać linku do naszej Strony w sposób, który mógłby wskazywać na jakąkolwiek formę powiązania, akceptacji lub zatwierdzenia z naszej strony. Nie mogą Państwo  linkować do naszej Strony w żadnej witrynie, która nie jest Państwa własnością. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zgody na zamieszczanie linków bez powiadomienia.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Państwo przyjmują do wiadomości, że Ashoka ma prawo, ale nie obowiązek, zawiesić lub zablokować Państwu dostęp do całości lub części Strony i usunąć wszelkie Treści przekazane przez Państwa na Stronę bez uprzedniego powiadomienia (a) na żądanie organów ścigania lub innych urzędów, (b) jeśli Strona zostanie zawieszona lub znacząco zmodyfikowana, (c) jeśli wystąpią zakłócenia lub problemy techniczne czy problemy związane z bezpieczeństwem, (d) jeśli zaangażują się Państwo w jakieś działania, które zdaniem Ashoki godzą w Warunki Użytkowania lub inne porozumienia inkorporowane lub wytyczne albo naruszają prawa Ashoki lub osób trzecich, w tym, w odpowiednich okolicznościach powtarzające się naruszenia praw autorskich lub (e) w przypadku ewentualnego naruszenia Warunków Użytkowania przez Państwa. Ashoka może również zamknąć indywidualne konta użytkowników z powodu braku aktywności. Zgadzają się Państwo, że po rozwiązaniu umowy Ashoka może usunąć wszelkie Treści  i informacje związane z Państwa kontem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ I Z TYTUŁU GWARANCJI

ASHOKA I JEJ PARTNERZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, KONSULTANCI, DOSTAWCY I ZAOPATRZENIOWCY UDOSTĘPNIAJĄ STRONĘ „TAK, JAK JEST ”, A KORZYSTANIE ZE STRONY ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO. ANI ASHOKA, ANI JEJ PARTNERZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, KONSULTANCI, DOSTAWCY I ZAOPATRZENIOWCY NIE NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZEŃ, ANI NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ODNOŚNIE DZIAŁANIA STRONY, JEJ TREŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. PONADTO ANI ASHOKA, ANI JEJ PARTNERZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, KONSULTANCI, DOSTAWCY LUB ZAOPATRZENIOWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WYRAŹNYCH, ANI DOROZUMIANYCH, W TYM ŁĄCZNIE Z WYRAŹNĄ LUB DOROZUMIANĄ GWARANCJĄ  DOSTĘPNOŚCI NA RYNKU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. ASHOKA NIE ZAPEWNIA, ANI NIE GWARANTUJE, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY I ŻE BĘDZIE ONA DOSTĘPNA Z DOWOLNEJ LOKALIZACJI, ANI ŻE JEST BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, ANI ŻE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIONE LUB, ŻE STRONA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB SZKODLIWYCH PLIKÓW. PAŃSTWO JESTEŚCIE ODPOWIEDZIALNI ZA KONFIGURACJĘ SWOJEJ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I PLATFORMY DOSTĘPU DO NASZEJ STRONY. POWINNI PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z WŁASNEGO OPROGRAMOWANIA DO OCHRONY PRZED WIRUSAMI. ASHOKA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI DOSTĘPNYCH NA STRONIE LUB CO DO TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON POWIĄZANYCH ZE STRONĄ I NIE PRZEJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) JAKIEKOLWIEK BŁEDY, POMYŁKI ALBO NIEŚCISŁOŚCI ALBO BRAKI W JAKICHKOLWIEK TREŚCI (B) JAKIEKOLWIEK SZKODY OSOBOWE LUB RZECZOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB NATURY,  WYNIKAJĄCE  Z PAŃSTWA DOSTĘPU  I KORZYSTANIA ZE STRONY, (C) JAKIEGOKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE ZE STRONY  I/LUB WSZELKIE INFORMACJE PRYWATNE I/LUB FINANSOWE PRZECHOWYWANE  W TYM MIEJSCU, (D) EWENTUALNE PRZERWY LUB ZAKOŃCZENIA TRANSMISJI NA STRONIE (E) JAKIEKOLWIEK BUGI, WIRUSY, BŁEDY, KONIE TROJAŃSKIE LUB TEMU PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE NA LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ STRONY TRZECIE, I/LUB (F) JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK UMIESZCZONEJ TREŚCI, WYSŁANEJ  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, PRZEKAZANĄ LUB UDOSTĘPNIONĄ W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. WSZELKI MATERIAŁ LUB TREŚĆ POBRANA LUB W INNY SPOSÓB OTRZYMANA PRZEZ STRONĘ JEST PRZEGLĄDANA WEDŁUG PAŃSTWA WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JESTEŚCIE PAŃSTWO WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NA PAŃSTWA SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM LUB ZA UTRATĘ DANYCH WYNIKŁĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ PAŃSTWA OD ASHOKI LUB POPRZEZ STRONĘ NIE STANOWIĄ GWARANCJI, JEŻELI NIE JEST TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W JAK NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI ASHOKA, ANI ŻADNI JEJ PARTNERZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, DORADCY, DOSTAWCY ALBO ZAOPATRZENIOWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, ANI ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁAŃ KARNYCH LUB ODSTRASZAJĄCYCH (W TYM SZKODY WYNIKŁE NA SKUTEK UTRACONEGO ZYSKU, UTRATA DANYCH LUB ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI), WYNIKŁYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEDOSTĘPNOŚCIĄ STRONY, CZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH TEORII PRAWNYCH I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRONY TAKIE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ASHOKI WOBEC PAŃSTWA WYNIKAJĄCA LUB ODNOSZĄCA SIĘ DO STRONY (NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY ROSZCZENIA, TAKICH JAK UMOWY, GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁKOWITA CZY INNA, ZANIEDBANIA ANI INNA TEORIA PRAWNA) JEST OGRANICZONA DO KWOTY 100 DOLARÓW AMERYKAŃSKICH. ASHOKA I JEJ PARTNERZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, KONSULTANCI, DOSTAWCY LUB ZAOPATRZENIOWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ ZE STRONY. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE MIEĆ ZASTOSOWANIE W JAK NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W ZAKRESIE WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA NIE  WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. JEŚLI KORZYSTANIE ZE STRONY BĘDZIE SKUTKOWAŁO KONIECZNOŚCIĄ NAPRAWY LUB WYMIANY URZĄDZEŃ LUB DANYCH, ASHOKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE KOSZTY.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC PAŃSTWA.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

Ashoka nie będzie przyznawać dotacji, jeśli uzna, że byłoby to niezgodne z prawem. Może to zabronić przyznawania wyróżnień w niektórych krajach i/lub określonym osobom fizycznym lub prawnym. Wszyscy odbiorcy będą przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w zakresie, w jakim mają one dla nich zastosowanie. Żaden odbiorca nie podejmie jakichkolwiek działań, które mogłoby spowodować, że Ashoka naruszyłaby jakiekolwiek prawo.

ZDOLNOŚĆ DO ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Aby móc korzystać ze Strony, potwierdzają Państwo, że mają co najmniej 18 lat.

ARBITRAŻ I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

O ile Państwo i Ashoka nie uzgodnią na piśmie inaczej lub o ile prawo lokalne nie stanowi inaczej, Państwo i Ashoka będą rozwiązywać wszelkie spory wynikające z lub w związku ze Stroną, Polityką Prywatności i Warunkami Użytkowania w drodze wiążącego arbitrażu administrowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association) lub przez Centrum Arbitrażu i Mediacji (ang. Judicial Arbitration and Mediation Services), (zgodnie z ustaleniami Ashoki) na podstawie obowiązujących przepisów. O ile prawo lokalne nie stanowi inaczej, każdy ma prawo do złożenia orzeczenia arbitrażowego, a Państwo i Ashoka wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w stanie Wirginia. Wszelkie roszczenia, które z jakiegokolwiek powodu nie zostaną poddane pod arbitraż, jak opisano powyżej, zostaną wniesione do sądów stanowych i federalnych w stanie Wirginia, a Państwo i Ashoka zgadzają się na wyłączną jurysdykcję tych sądów w odniesieniu do tych roszczeń, chyba że przepisy lokalne stanowią inaczej. Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszego ustępu nie zabrania Państwu ani Ashoce domagania się odszkodowania i/lub nakazu zadośćuczynienia w dowolnym momencie w dowolnym sądzie właściwym, a wszelkie spory wynikające z praw własności intelektualnej Ashoki (zgodnie z opisem w części „Własność Strony”) podlegają powyższym procedurom arbitrażowym, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie z Ashoką lub zostało to określone przez prawo lokalne.

Komisja Europejska udostępniła obywatelom Unii Europejskiej platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ashoka nie uczestniczy w rozstrzyganiu sporów obsługiwanych przez tę platformę, ale można się z nią kontaktować pisemnie pod podanym poniżej adresem.

SPORY UŻYTKOWNIKA
Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za interakcje z innymi użytkownikami Strony. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania sporów między Państwem a innymi użytkownikami, chyba że jest to wymagane przez prawo lokalne. Niezależnie od powyższego, Ashoka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub inne straty wynikające ze sporów między użytkownikami.


SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Staramy się tworzyć globalną społeczność o jednolitych standardach dla wszystkich, ale też dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać przepisów lokalnych. Poniższe postanowienia dotyczą użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych:

 • Przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 • Jeśli przebywają Państwo w kraju objętym embargiem Stanów Zjednoczonych lub znajdujecie się Państwo na wydanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Liście Wyszczególnionych Obywateli (ang.Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) nie będą się Państwo angażować w działania komercyjne na Stronie.

OGRANICZONE PRAWA I KONTROLE EKSPORTU

Wszelkie oprogramowanie lub dokumentacja, które mogą być dostępne na Stronie, stanowią „pozycje komercyjne” w rozumieniu Federalnego Prawa Zamówień Rządowych FAR 2.101 (ang. Federal Acquisition Regulations, dalej w skrócie „FAR”). Dlatego, zgodnie z FAR 12.211 (dane techniczne) i FAR 12.212 (oprogramowanie komputerowe) oraz dla klientów Departamentu Obrony USA, DFAR 252.227-7015 (dane techniczne – pozycje komercyjne) i DFAR 227.7202-3 (Prawa do komercyjnego oprogramowania komputerowego lub dokumentacja oprogramowania komputerowego), wszyscy końcowi użytkownicy rządowi Stanów Zjednoczonych nabywają oprogramowanie i dokumentację wyłącznie na podstawie praw tam określonych.

Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się przestrzegać wszystkich amerykańskich przepisów ustawowych, rozporządzeń i wymogów mających zastosowanie do eksportu produktów i technologii pochodzących z USA.

OGÓLNE

Warunki Użytkowania podlegają prawom stanu Wirginia, które mają zastosowanie do umów zawieranych przez rezydentów i są w całości wykonywane na terytorium Państwa. Jeżeli którekolwiek postanowienie lub część niniejszych Warunków Użytkowania okaże się niezgodna z prawem, interpretacja tego postanowienia lub jego części zostanie zmieniona wyłącznie w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z prawem i w miarę możliwości postanowienie to będzie interpretowane, przy przestrzeganiu prawa, w stopniu możliwie jak najbliższym pierwotnym przepisom, a wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeśli jakikolwiek sąd właściwy uzna, że postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, postanowienie to zostanie usunięte z Warunków bez wpływu na pozostałe postanowienia, a reszta postanowień Warunków pozostaje w mocy i będzie egzekwowana. Określenia „obejmuje”, „obejmując”, „w tym” oznacza „w tym, bez ograniczeń”, jak zastosowano w niniejszym dokumencie. Niewykonanie lub brak egzekwowania przez Ashokę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków Użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się tych praw albo postanowień, chyba że zostanie to potwierdzone i zaakceptowane na piśmie przez Ashokę. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Państwem a Ashoką w odniesieniu do przedmiotu zawartego w tym dokumencie i zastępują wszystkie wcześniejsze lub zawarte równocześnie porozumienia ustne lub pisemne. Nie są Państwo upoważnieni do przeniesienia Warunków Użytkowania na inną stronę, a wszelka próba takiego przeniesienia będzie nieważna. Niezależnie od  postanowień jakiejkolwiek ustawy lub prawa, wszystkie roszczenia lub przyczyny pozwu, które wynikły  z korzystania ze Strony lub  niniejszych Warunków Użytkowania albo są związane z korzystaniem z nich, muszą zostać udokumentowane w ciągu jednego roku od momentu  wystąpienia, gdyż w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu. Nie mogą Państwo ani przenieść, ani cedować Warunków Użytkowania czy przyznanych tu praw i licencji, jednakże Ashoce przysługuje możliwość przeniesienia lub cedowania bez ograniczeń.

NARUSZENIA

Wszelkie naruszenia Warunków Użytkowania prosimy zgłaszać na adres [email protected].

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania i/lub Strony, prosimy wysłać wiadomość na adres [email protected]. Zgłoszenia związane z ochroną prywatności można wysyłać bezpośrednio na adres [email protected]. Należy pamiętać, że zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail i systemów przesyłania wiadomości na Stronie nie stanowią dla Ashoki, jej pracowników wyższego szczebla, pracowników, agentów lub przedstawicieli, zawiadomienia prawnego w każdej sytuacji, w której zawiadomienie Ashoki jest wymagane na mocy prawa lub jakiegokolwiek prawa lub rozporządzenia.

Ashoka: Innovators for the Public
c/o Global Web Team
1700 North Moore Street
Suite 2000 (20th Floor)
Arlington, VA 22209 USA

Użytkownicy w UE mogą również kontaktować się z biurem UE pod poniższymi adresami:

Ashoka Austria (Europa Środkowo-Wschodnia)
Haus der Philanthropie
Schottenring 16
1010 Vienna
Austria

Ashoka Belgia
Rue Joseph II 20 Jozef-straat II
1000 Brussels
Belgium

Ashoka Francja
Station F
55, boulevard Vincent Auriol
75013 Paris
France

Ashoka Niemcy
Ashoka Deutschland GmbH
Prinzregentenplatz 10
81675 München
Germany

Ashoka Włochy
Via Aurelio Saliceti 10
Roma, RM 00153 - Via Brera 7
20121 Milano MI
Italy

Ashoka Holandia
Lange Voorhout 32
2514 EE The Hague
Netherlands

Ashoka Hiszpania
Barrabés
Calle Méndez Álvaro, 9, 28045, Madrid
Spain

Ashoka Polska
Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego
Paca 40
04-386 Warszawa
Poland

Ashoka Szwecja (Kraje Nordyckie)
Ashoka Sweden – fack 46, Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57 c
113 56 Stockholm
Sweden

Ashoka Szwajcaria
Rue Rothschild 50
1202 Geneva
Switzerland

Ashoka Wielka Brytania
15 Old Ford Road
London
E2 9PJ
United Kingdom