Pięć kryteriów, które muszą spełniać członkowie i członkinie Ashoki

Proces wyboru członków i członkiń Ashoki przebiega w oparciu o pięć kryteriów, które są pod różnym kontem porównywane na każdym etapie procesu wyłaniania Ashoka Fellows.

Icon of hand putting in motion a pendulum with a light bulb symbol

Nowy pomysł – kryterium wstępne
Kandydat lub kandydatka na Ashoka Fellow musi mieć nowy pomysł – nowe rozwiązanie lub podejście do problemu społecznego – które może zmienić wzorzec działania w danym obszarze, czy to w zakresie praw człowieka, środowiska, czy jakimkolwiek innym. Oceniamy ten pomysł w odniesieniu do historycznych rozwiązań oraz w porównaniu ze współczesnymi rozwiązaniami w danym regionie i na świecie. Szukamy innowacji społecznych mających duży potencjał realnej zmiany społecznej.

Kreatywność
Przedsiębiorcy społeczni odnoszący sukcesy są kreatywni zarówno jako wizjonerzy wyznaczający cele, jak i praktycznie, jako osoby rozwiązujące problemy, zdolne do urzeczywistnienia swoich wizji. Kreatywność nie jest cechą, która pojawia się nagle - zazwyczaj jest widoczna od młodości. Czy ta osoba ma pomysł w jaki sposób może zaspokoić jakąś potrzebę społeczną lepiej niż była zaspokajana wcześniej? Czy kandydatka ma historię tworzenia nieoczywistych wizji?

Przedsiębiorczość
Całkiem prawdopodobne, że przedsiębiorczość musi być cechą charakterystyczną wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych. Określa liderki i liderów, którzy dostrzegają możliwości zmian i innowacji i decydują się zaangażować we wprowadzanie tych zmian. Osoby te są przekonane, że najważniejszym zadaniem jest wdrożenie ich nowego pomysłu na rozwiązanie danego problemu i są gotowi spędzić następne dziesięć, czy piętnaście lat by ta zmiana się urzeczywistniła. Ta pasja ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia nowego pomysłu w rzeczywistość, z tego powodu Ashoka nalega, aby kandydaci poświęcili się swoim pomysłom w pełnym wymiarze godzin przynajmniej w pierwszych trzech latach od momentu dołączenia do społeczności Ashoki.

Wpływ społeczny
To kryterium koncentruje się na pomyśle danej osoby, a nie na niej samej. Są pomysły, które mają duży potencjał znacząco zmienić dany obszar działania, które będą miały wpływ na cały kraj, lub nawet szerzej, na zmiany regionalne.  Takie pomysły, mające na celu wprowadzenie trwałych zmian są w obszarze zainteresowań Ashoki. Ashoka nie będzie wspierać uruchomienia nowej szkoły lub kliniki, chyba że uruchomienie tej placówki będzie częścią szerszej strategii reformy systemu edukacji lub opieki zdrowotnej na poziomie krajowym lub regionalnym.

Aspekty etyczne
Przedsiębiorcy społeczni i przedsiębiorczynie społeczne wprowadzający duże zmiany społeczne, sprawiają, że wiele osób musi zmienić sposób myślenia i działania. Jeśli społeczeństwo nie będzie darzyło innowatora zaufaniem, prawdopodobieństwo, że osiągnie on sukcesu jest znacznie mniejsze. Podczas procesu wyboru członków i członkiń Ashoki, wszystkie osoby wspierające proces wyboru są proszone o krytyczne przyjrzenie się aspektom etycznym działalności zawodowej i osobistej kandydata, bądź kandydatki. Często racjonalna analiza to za mało i trzeba odwołać się do przeczucia i instynktu. Zasadnicze pytanie brzmi: „Czy całkowicie ufasz tej osobie?”. Nie ma miejsca na najmniejsze wątpliwości co do aspektów etycznych w społeczności Ashoki.

Przebieg procesu wyboru członkiń i członków Ashoki:

Dbamy, by proces dołączania do społeczności Ashoki był dla wszystkich uczestniczących w nim osób edukacyjnym, a nawet transformacyjnym doświadczeniem. Wspólnie doprecyzowujemy ich innowacje i dookreślamy na jakie systemy muszą wpłynąć, by osiągnąć trwałą zmianę. Kandydatki i kandydaci mają okazję dokładnie przeanalizować swoje strategie i metody, a także zastanawiają się nad tym, jak angażują się jako jednostki i liderzy w dzisiejszym świecie. Proces wyboru członków i członkiń Ashoki nie jest po prostu środkiem do osiągnięcia celu, ale raczej okazją do dyskusji, dopracowania pomysłów i sposobnością do odkrywania siebie i rozwoju.

 

icon of person under magnifier

Rekomendacja: Najpierw musimy dowiedzieć się o niezwykłej innowatorce, wyjątkowym innowatorze społecznym. Rekomendacje zbieramy od pracowniczek Ashoki, wolontariuszy, partnerów, członkiń Ashoki i nominatorów, w oparciu o pięć kryteriów członkostwa w Ashoce (patrz poniżej). Chociaż głównym źródłem rekomendacji Ashoki jest nasza sieć osób dobrze rozumiejących nasze kryteria, za pośrednictwem naszej strony każda osoba może rekomendować kogoś kogo zna, albo siebie, jeśli tylko uważają, że spełniają kryteria Ashoki. Przyglądamy się uważnie każdemu zgłoszeniu, ale ze względu na długość procesu i wielość zgłoszeń może nam to zająć nawet 6 miesięcy.

icon of two persons looking at the front of computer with impact data

Etap lokalny (First Opinion): lokalny zespół Ashoki uważnie analizuje zgłoszenia w poszukiwaniu kluczowych innowacji społecznych. Aby upewnić się, że kandydatka lub kandydat spełnia kryteria Ashoki, odbywają serię pogłębionych rozmów, kilkukrotnie się spotykają, odwiedzają także miejsce działania przedsiębiorcy społecznego i porównują pracę innowatora z innymi ekspertami w tym obszarze zarówno w kraju, jak i na świecie. Jeśli lokalny zespół Ashoki podejmie decyzję, że chce pracować z daną osobą, by dołączyła do społeczności Ashoki i ta osoba wyraża zainteresowanie, etap ten zazwyczaj trwa od 3 do 9 miesięcy.

icon of people on the background of the bar chart, the bars are marked with money, a light bulb and a heart

Etap międzynarodowy: starszy przedstawiciel Ashoki z dużym doświadczeniem w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej dokonuje przeglądu pracy kandydatek i kandydatów z lokalnym zespołem. Starszy przedstawiciel (lub przedstawicielka) Ashoki zawsze pochodzi z innego kontynentu niż kandydat, aby wnieść do procesu obiektywizm i ocenić potencjał pomysłu do zastosowania rozwiązania w innym miejscu na świecie. Osoba ta spotyka się z kandydatem na żywo i przeprowadza dogłębną rozmowę na temat innowacyjności pomysłu, jego potencjału do wywołania zmian systemowych w całym sektorze oraz dopasowania kandydata do kryteriów Ashoki. Rozmowa taka zazwyczaj trwa około 4 godzin.

 

icon of two people carrying an influence graph over their heads

Panel: Trzy albo cztery przedsiębiorcze osoby z doświadczeniem społecznym lub biznesowym, dobrze znające kryteria Ashoki, z tego samego kraju/regionu przeprowadzą indywidualne, godzinne rozmowy z kandydatami i kandydatkami. Te osoby są w stanie odnieść innowację i jej potencjalny wpływ do lokalnego i regionalnego kontekstu. Następnie panelistki i paneliści moderowani przez starszego przedstawiciela Ashoki, na drodze konsensusu decydują, czy rekomendować wybór kandydata na członka Ashoki. Ten etap trwa jeden dzień i odbywa się w tym samym tygodniu co rozmowa kandydata ze starszym przedstawicielem Ashoki.
Ostateczna decyzja globalnego zarządu Ashoki: Globalny Zarząd Ashoki dokładnie analizuje każdą kandydaturę uwzględniając obserwacje dokonane przez lokalny zespół Ashoki, starszego przedstawiciela Ashoki, a także panelistów. Po dokonaniu porównania dopasowania kandydata do kryteriów i zgodności z misją Ashoki, zadają dodatkowe pytania lokalnemu zespołowi Ashoki, albo podejmują ostateczną decyzję, czy dana osoba zostaje Ashoka Fellow (członkiem lub członkinią Ashoki). Ten etap ma miejsce zazwyczaj około 2 miesiące po panelu.

 

The Ashoka Fellowship (Społeczność członkiń i członków Ashoki)

Od 40 lat Ashoka buduje i pielęgnuje największą sieć wiodących innowatorek i innowatorów społecznych na świecie. Po wymagającym procesie wyboru, przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy zostają zaproszeni do dołączenia do społeczności Ashoki na całe życie. W społeczności Ashoka Fellows, każda osoba jest zaangażowana w działania wprowadzające trwałą zmianę na rzecz dobra wspólnego. Zachęcamy członków i członkinie Ashoki do wzięcia odpowiedzialności za społeczność, którą tworzą i współpracujemy z nimi, aby wspólnie budować świat, w którym każda osoba może być twórcą zmian na lepsze.

graphic person going up to the mountains

W Ashoce rozumiemy, że indywidualne potrzeby innowatorek i innowatorów społecznych zależą od momentu w ich życiu i działalności. Po dołączeniu do Ashoki, każda członki i każdy członek Ashoki otrzymuje dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie, które jest dla nich dostępne przez całe życie. Dbamy o to, aby społeczność Ashoki, oferty zaangażowania i współpracy, które współtworzymy, i relacje z różnymi partnerami były dostępne i wartościowe dla każdego Ashoka Fellow. Zachęcamy członków i członkinie Ashoki do brania odpowiedzialności za społeczność, którą współtworzymy i  wykorzystania potencjału tej społeczności poprzez tworzenie synergii, które skutkują jeszcze większym wpływem społecznym. Wsparcie dostępne dla Ashoka Fellows obejmuje między innymi:

  • Indywidualne stypendium na okres do trzech lat, dla tych członków Ashoki, którzy go potrzebują, aby w pełni dedykować swój czas na rozwiązywanie danego problemu społecznego
  • Dostosowane indywidualnie wsparcie doradcze i szkoleniowe mające na celu zwiększenie wpływu społecznego
  • Zwiększona rozpoznawalność
  • Globalna społeczność innowatorek i innowatorów społecznych