Uruchomiliśmy pierwszy nabór Funduszu Tutaj!

Grafika przedstawia logo Funduszu Tutaj na tle zdjęcia. Logo składa się z kolistego elementu złożonego z żółtych, zielonych, pomarańczowych i niebieskich pasków ułożonych w na planie okręgu oraz napisu "Fundusz Tutaj" po prawej stronie. Zdjęcie przedstawia osoby różnych narodowości, płci i wyznań leżące na trawie z głowami zbliżonymi do siebie w środku.

W sercu Ashoki jest niezachwiane przekonanie, że każda osoba może tworzyć zmiany dla wspólnego dobra - Everyone a Changemaker. Dotyczy to także osób z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym, które mają siłę i wiedzę, by działać na rzecz siebie i innych. Niestety ich sprawczość jest ograniczana przez bariery społeczne, formalne i kulturowe. Chcemy usunąć przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania.  

Z dumą ogłaszamy, że dzięki grantowi Google.org Ashoka stworzyła Fundusz Tutaj. Fundusz Tutaj działa w oparciu o wartości takie jak sprawczość, sprawiedliwość społeczna, zaufanie, szacunek i współpraca oraz wspiera szczególnie działania dążące do zmiany systemowej w obszarze migracji. Jego środki przekażemy organizacjom pozarządowym w Polsce, na programy i inicjatywy wspierające dobrostan i rezyliencję osób z doświadczeniem uchodźczym. Na podstawie wniosków z przeprowadzonego przez Ashokę badania wyróżniliśmy trzy ścieżki, w ramach których można ubiegać się o wsparcie w Funduszu: 

  • Ścieżka Eksperymenty - polega na testowaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących zidentyfikowanych przez nas problemów, obszarów lub grup docelowych;  
  • Ścieżka Programy – dotyczy dużych, przekrojowych problemów i współpracy na rzecz integracji; 
  • Ścieżka Ekosystem – skierowana do organizacji realizujących cele na poziomie zmiany systemowej. 

 

Pierwszy nabór realizujemy w ramach Ścieżki Programy. Trwa od 8 maja do 4 czerwca 2023 - więcej informacji na stronie fundusztutaj.pl.