Wszystkim działaniom Ashoki przyświeca przekonanie, że każda osoba może tworzyć zmiany dla wspólnego dobra - Everyone a Changemaker. Dotyczy to także osób z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym, które mają siłę i wiedzę, by działać na rzecz siebie i innych. Niestety ich sprawczość jest ograniczana przez bariery społeczne, formalne i kulturowe. 

Chcemy usunąć przeszkody dla osób przybywających do Polski, aby we współpracy ze społecznościami goszczącymi mogły skutecznie reagować na istniejące i pojawiające się wyzwania. Dlatego dzięki wsparciu grantowemu od Google.org, Ashoka stworzyła Fundusz Tutaj. Środki Funduszu przekażemy organizacjom pozarządowym w Polsce, na programy i inicjatywy wspierające dobrostan i rezyliencję osób z doświadczeniem uchodźczym.  
 
Dobrostan to więcej niż zapewnienie podstawowych potrzeb. Osoby z doświadczeniem migracyjnym, w takim samym stopniu, jak osoby lokalne, chcą realizować swoje plany, marzenia i aspiracje. Ważne, by czas, który spędzają tutaj nie był wyłącznie oczekiwaniem na powrót do kraju, ale okresem pełnego i aktywnego udziału w życiu społecznym. Chcemy wspierać działania, w których zarówno osoby przybywające, jak i społeczności goszczące mogą podnosić jakość wspólnego życia, zmieniać systemy oraz budować kulturę wolności i szacunku dla różnorodności.

Przez przekazanie środków na działania długofalowe i testowanie nowych rozwiązań, chcemy pozytywnie wpłynąć na życie 500 000 osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce. O wsparcie Funduszu Tutaj można ubiegać się w ramach trzech ścieżek: Eksperymenty, Programy i Ekosystem.

 

testowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących konkretnych problemów, obszarów lub grup docelowych

rozwiązywanie dużych, przekrojowych problemów i współpraca na rzecz integracji

skierowana do organizacji realizujących cele na poziomie zmiany systemowej

Baza wiedzy

Znajdziesz tu raporty, podręczniki i webinary przydatne podczas zgłębiania problemu, projektowania rozwiązań i składania wniosku.

Poznaj potrzeby osób z doświadczeniem migracyjnym.

Poznaj perspektywę organizacji pozarządowych z ekosystemu migracyjnego.