• WzmocniONE

W dzisiejszych realiach kobietom trudno uwierzyć w siebie, trudno im się przebić w różnych sferach życia, wciąż pokutują niekorzystne dla nich stereotypy i tradycyjny podział ról. Obywatelom trudno jest wyjść z utartych schematów. Tymczasem jesteśmy pewni, że bardziej aktywny udział kobiet w życiu publicznym, społecznym, biznesowym jest niezbędny dla tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesności.

Wzmocnienie pozycji kobiet jest również jednym z celów rozwojowych stawianych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zdaniem Programu Rozwoju ONZ (UNDP) zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godziwej pracy oraz do udziału w procesie decyzyjnym w sprawach politycznych i ekonomicznych wzmocni zrównoważone gospodarki i przyniesie korzyści społeczeństwom, a w efekcie całej ludzkości. Mimo że Polska jest krajem rozwiniętym, zarówno uwarunkowania kulturowe, jak i obecna sytuacja polityczna nie sprzyjają wzmacnianiu kobiet i dziewcząt, ale wręcz przeciwnie – dominująca staje się narracja ograniczająca ich prawa.

Harmonogram WzmocniONE 2022

1 lutego – rozpoczęcie nadsyłania zgłoszeń inicjatyw 

6 marca – zamknięcie nadsyłania zgłoszeń inicjatyw 

8 kwietnia – ogłoszenie inicjatyw zaproszony do etapu rozmów online 

26 kwietnia – ogłoszenie dziesięciu Finalistek Programu WzmocniONE 

28 kwietnia – spotkanie Finalistek (online) 

15-17 maja – spotkanie Finalistek w Oddechowie (offline) 

czerwiec-wrzesień – wsparcie edukacyjne, doradcze, przeprowadzenie pilotaży, działań w obszarze kamieni milowych 

21-23 października – Finał piątej edycji Programu WzmocniONE wraz ze spotkaniem finalistek wszystkich edycji 

Zdjęcie przedstawia 3 członkinie Fundacji Oficyna-ToTutaj na scenie. Dwie podnoszą ręce w geście zwycięstwa, trzecia śmieje się z rozłożonymi rękami. W tle widać baner Ashoki i Magovoxu oraz uśmiechające się osoby z Jury programu.

Poznajcie osoby z Jury, które podejmują decyzje o wyborze finalistek i laureatek

Kryteria

Poszukujemy rozwiązań, które:

1. Budują lub wzmacniają równą godność płci w Polsce;

Głównym celem inicjatyw, które wspieramy jest działanie na rzecz wzmacniania równej godności płci. Rozumiemy to jako działania, które zauważają nierówne pozycje płci w danym obszarze i dążą do równości na tym polu. Ten cel musi być nadrzędnym celem zaproponowanej inicjatywy. Inicjatywa może dotyczyć wzmacniania grupy wyodrębnionej ze względu na dodatkową część tożsamości np. kobiety z terenów wiejskich, kobiety i dziewczęta w spektrum autyzmu. Dużo działań jakie wspieramy jest skierowanych do kobiet i dziewcząt ze względu na sytuację kulturowo-społeczną, z która mamy do czynienia w Polsce, ale wspieramy również działania, które są skierowane do chłopców/mężczyzn.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy głównym celem działania jest budowa lub wzmacnianie równej godności płci?

2. Budują i wzmacniają poczucie własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia u kobiet/dziewcząt;

Zależy nam, żeby działania, które wspieramy w ramach Programu były realizowane przez osoby, których bezpośrednio dotyczy dany problem społeczny. Wspieramy działania samorzecznicze. Wybieramy te, które zakładają udział grupy docelowej w procesie ich tworzenia lub/i ich realizacji. Naszym zdaniem, w taki sposób buduje się poczucie podmiotowości i samostanowienia kobiet/dziewcząt i angażuje je w poszukiwanie rozwiązań.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy proponowana inicjatywa jest realizowana przez osoby z grupy społecznej dotkniętej problemem społecznym, który ta inicjatywa ma rozwiązywać?
lub
Czy osoby z grupy docelowej są częścią zespołu realizującego inicjatywę bądź były włączone w jej tworzenie?
lub
Czy inicjatywa kieruje się zasadą upodmiotowienia (empowerment) grup społecznych, których dotyczy?

3. Mają potencjał skalowania/replikowania/upowszechnienia;

Zależy nam na tym, żeby wspierać ciekawe, mądre inicjatywy, które w kreatywny sposób rozwiązują zidentyfikowany problem społeczny. Chcemy, by te inicjatywy miały jak największy wpływ na rzeczywistość. Szukamy projektów, które mogą być realizowane w innych miejscowościach lub społecznościach lokalnych. Wspieramy też inicjatywy, które zakładają multiplikowanie i upowszechnianie rozwiązań, np. szkolenie dla edukatorek_ów, tworzenie podręczników działania.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy inicjatywa może być replikowana/powielana? Czy da się opisać model działania, który może być realizowane w innej miejscowości lub społeczności lokalnej?
Czy dana inicjatywa ma potencjał funkcjonowania na większą skalę lub multiplikacji?

4. Są realną odpowiedzią na źródła problemów społecznych wskazanych w diagnozie, wykazują zmianę na poziomie systemowym;

Szukamy inicjatyw z bardzo dobrze zbadanym problem, który starają się rozwiązać. Wspierane przez nas projekty rozwiązują przyczyny danego problemu społecznego a nie tylko jego skutki. Zespoły je realizujące wiedzą w jakim systemie się poruszają, jakie występują w nim relacje, role, zasady i świadomie je zmieniają.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy inicjatywa odpowiada na przyczyny problemu społecznego a nie tylko na jego skutki?
Czy zespół realizujący inicjatywę ma wiedzę na temat systemu, w którym się porusza?

5. Są innowacyjne.

Czyli są nowe na terytorium Polski (nie są powszechnie wdrażane). Wierzymy w to, że nie da się skutecznie rozwiązać złożonych i występujących od dawna problemów społecznych używając tych samych metod. Dlatego stawiamy na eksperymentowanie i poszukiwanie nowych metod.

Pytania dotyczące tego kryterium:
Czy dana inicjatywa jest nowa (nie jest powszechnie wdrażana) na terenie Polski?

Regulamin

Regulamin Programu „WzmocniONE” na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce

Preambuła

Fundacja Ashoka i Magovox sp. z o.o. ogłaszają Program wsparcia nowatorskich inicjatyw, mających na celu budowę równej godności płci w Polsce.
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz korzystania ze wsparcia w ramach Programu „WzmocniONE”. Tryb i kryteria oceny wniosków w Programie oraz rodzaj wsparcie opisane są w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie inicjatyw budujących równą godność płci w Polsce „WzmocniONE” („Programie”).
  2. Program organizowany jest w partnerstwie firmy Magovox i Fundacji Ashoka Polska
  3. Organizacją realizując Program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
  4. Celem Programu WzmocniONE jest:

  a) wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa, równej godności płci
  b) wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce;
  c) wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą je rzeczywistość;
  d) wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła budowania równej godności płci oraz wzmacniania dziewcząt i kobiet

  Zależy nam także na:
  e) przyczynianiu się do budowania zaufania społecznego;
  f) pokazaniu, że inicjatywy budujące równą godności płci oraz wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce mogą liczyć na wsparcie;
  g) uwrażliwieniu na sytuację kobiet/dziewcząt w Polsce;
  h) inspirowaniu debaty publicznej na temat relacji płci w społeczeństwie.

  Cele te będą realizowane poprzez:
  • poszukiwanie i wyłonienie inicjatyw, które będą spełniały poniższe kryteria i które będą posiadały potencjał uruchomienia zmian;
  • wspieranie inicjatyw w rozwoju, by ich oddziaływanie zwiększyło się poprawiając jakość życia jak największej liczby osób.

  Program w perspektywie długofalowej powinien przyczynić się do budowania i promocji ekosystemu wsparcia dla tego typu inicjatyw oraz uruchomienia zmian w zakresie budowania równej godności płci i wzmacniania pozycji społecznej dziewcząt i kobiet. Tym samym Program przyczynia się do realizacji 5 celu zrównoważonego rozwoju określonego w dokumencie „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” przyjętym w 2015 przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) określonego jako „Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.”

  Organizacja realizując Program WzmocniONE

  1. Organizacją realizując Program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
  2. Wyłącznym Partnerem i fundatorem wsparcia finansowego jest firma Magovox sp. z. o.o.
  3. W organizację Programu mogą być zaangażowane inne organizacje i instytucje wspierające za zgodą obu wyłącznych partnerów Programu.
  4. Siedziba organizacji realizującej Program znajduje się przy ul. Paca 40, 04-386 Warszawa.
  5. Organizacja realizująca Program odpowiada za poprawne przeprowadzenie Programu.
  6. Organizacja realizująca Program -powołuje Zespół Ekspercki, który ocenia i rekomenduje inicjatywy do otrzymania wsparcie w Programie oraz asygnuje Jury, które wybiera laureatki i laureatów Programu.

Zasady programu

 1. 1. Kryteria formalne dostępu do udziału w Programie opisane są w Rozdz. VI poniżej.
  2. Wsparcie w Programie

  I. O przyznaniu wsparcia w Programie decyduje Jury.
  II. Ustala się następujące rodzaje wsparcia:

  a. wsparcie edukacyjne i doradcze – maksymalnie 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie obejmowała obszar systemowej zmiany społecznej oraz w będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Proces edukacyjny (szkolenia, webinary, praca indywidualna) będzie trwał około 70 godzin. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego doradztwa indywidualnego dla inicjatywy. Udział w procesie edukacyjnym jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.

  b. wsparcie w przeprowadzeniu pilotażu lub realizacji działań kluczowych dla rozwoju inicjatywy (tzw. kamienia milowego) – każda z finałowych inicjatyw wybranych przez Jury może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 4.000 PLN w celu przeprowadzenia tych działań. Środki zostaną przekazane na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Przeprowadzenie pilotażu/realizacji kluczowych działań w ramach kamienia milowego, jest warunkiem ubiegania się o główne wsparcie finansowe.

  c. wsparcie w sieciowaniu z innymi organizacjami – finalistki i finaliści i dostaną możliwość uczestniczenia w dwudniowym spotkaniu wszystkich inicjatyw edycji programu WzmocniONE. Spotkanie może być zrealizowane online w przypadku zaostrzonych wymogów epidemiologicznych.

  d. wsparcie finansowe – maksymalnie 3 inicjatywy – laureatki, wybrane przez Jury otrzymają wsparcie w postaci grantów w wysokości 40.000 PLN każda na realizację przedstawionego działania.

  3. Organizacja realizująca Program zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania wsparcia finansowego w przypadku uznania przez Jury, że żadna z inicjatyw nie zasługuje na przyznanie wsparcia finansowego. W przypadku nieprzyznania wsparcia finansowego, Jury może zaproponować zwiększenie innego rodzaju wsparcia.

Warunki uczestnictwa

 1. 1. Udział w Programie mogą wziąć następujące podmioty:

  a) organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia);
  b) organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
  c) spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
  d) spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
  e) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
  f) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  g) osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych;
  h) grupy nieformalne.

  2. W przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności w postaci jednej z form prawnych wymienionej w pkt. 1 podpkt. a – g lub zawarcia partnerstwa z takim podmiotem, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów.
  3. W Programie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
  4. Do udziału w Programie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Formularze zgłoszeniowe

 1. 1. Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://www.ashoka.org/pl-pl/aplikuj
  2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w Programie jest Deklaracja będąca częścią formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej https://www.ashoka.org/pl-pl/aplikuj
  4. Formularz jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
  5. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
  6. Formularz zgłoszeniowy oraz będące jego częścią dane osobowe są przechowywane przez organizację realizującą Program – Fundację Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego, która jest administratorem tych danych. Każda osoba uczestnicząca w Programie ma w każdym momencie prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych oraz ich zmiany, poprawiania lub usunięcia.
  7. Formularze zgłoszeniowe inicjatyw są przekazywane wyłącznie członkom i członkiniom Zespołu Eksperckiego i Jury w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia finalistek i finalistów oraz laureatek i laureatów Programu.
  8. Członkinie i członkowie Zespołu Eksperckiego i Jury przed przystąpieniem do oceny formularzy zgłoszeniowych i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Procedura weryfikacji inicjatyw

Etap I: Zgłoszenia  

 1. Podmioty, którzy chcą wziąć udział w Programie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://wzmocnione.ashoka.org/pl/aplikuj i przesłać go poprzez stronę do organizacji realizującej Program.  

 1. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 28 lutego 2022 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą uwzględniane w Programie. 

 1. Organizacja realizująca Program może przedłużyć ten termin, jednak nie dalej jak do 7 marca 2022. 

Etap II: Ocena formularzy  

 1. Złożone formularze sprawdzone zostaną pod względem formalnym przez Zespół Ekspercki. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Opis kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.   

 1. Zasady powoływania oraz funkcjonowania Zespołu Eksperckiego opisane są w Rozdz. VII.   

Etap III: Rozmowy online  

 1. Jury zapoznaje się z formularzami zgłoszeniowymi i podejmuje decyzję o wyborze 20-30 inicjatyw, z którymi przeprowadzone będą rozmowy on-line. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

 1. Spotkania online z członkiniami  i z członkami Zespołu Eksperckiego oraz Jury prowadzone będą w dniach 11 -22 kwietnia 2022 

 1. Udział w spotkaniu  online jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie wsparcia w Programie. 

Etap IV: Wybór  inicjatyw - finalistek lub/i finalistów Programu 

 1. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów online Jury podejmuje decyzję o wyborze maksymalnie 10 finałowych inicjatyw - Programu. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

 1. Jury poda do wiadomości publicznej informacje o wyborze finałowych inicjatyw - najpóźniej 26 kwietnia.              

Etap V: Pilotaże/działania kluczowe dla inicjatyw (tzw. kamienie milowe) oraz spotkania 

 1. W okresie od maja do września odbędą się pilotaże  inicjatyw /działania kluczowe (tzw. kamienie milowe) finalistek i finalistów. Jury oraz Zespół Ekspercki zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w wydarzeniach, które organizowane będą jako pilotaże inicjatyw. W tym czasie odbywać się będą także spotkania Jury oraz Zespołu Eksperckiego z finalistkami i finalistami. 

 1. Finalistki i finaliści mogą zostać poproszone przez Jury o przesłanie informacji o aktualnościach w realizacji inicjatyw oraz planów na przyszłość. Dokumenty te mogą być podstawą do wyboru laureatek i laureatów Programu. 

Etap VI:  Finał Programu oraz prezentacje finalistek i finalistów  

 1. Podczas Finału Programu “WzmocniONE” finalistki i finaliści wezmą udział w prezentacjach, którym przysłuchiwać się będą członkinie i członkowie Jury a także zaproszone gościnie i goście. 

 1. Na podstawie pracy i zaangażowania podczas trwania procesu szkoleniowego i doradztwa oraz prezentacji podczas Gali finałowej edycji , członkinie i członkowie Jury wybiorą maksymalnie 3 inicjatywy, które otrzymają wsparcie finansowe. Od decyzji Jury nie ma odwołania. 

Sposób powoływania i pracy Zespołu Eksperckiego oraz Jury

 1. Zespół Ekspercki

  1. W skład Zespołu Eksperckiego wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele środowisk organizacji społecznych i biznesu, którzy legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Liczba osób w zespole uzależniona jest od liczby zgłoszeń.
  2. Zadaniem Zespołu Eksperckiego jest kompleksowa analiza przesłanych dokumentów i ich ocena zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi.
  3. Przed pierwszym posiedzeniem zespołu osoby wchodzące w jego skład:
  a) zapoznają się z Regulaminem oraz kryteriami oceny,
  b) zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac zespołu poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 2).
  4. Protokoły ze spotkań zespołu i rekomendacje przechowuje organizacja realizująca Program.

  Jury

  1. W skład Jury powołanego przez organizację realizującą Program, wchodzą autorytety z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego, które kierując się najlepszą wiedzą, promują ideę innowacji społecznych oraz wspierania i wzmacniania pozycji kobiet. W skład Jury mogą wchodzić osoby reprezentujące laureatów i laureatki poprzednich edycji Programu. W skład Jury wchodzą zawsze przedstawicielki i przedstawiciele Magovox sp. z o. o. oraz Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
  2. Przed pierwszym posiedzeniem Jury osoby wchodzące w jego skład:
  a. zapoznają się z niniejszym Regulaminem oraz kryteriami oceny (stanowiącymi Załącznik nr 3 do Regulaminu),
  b. zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Jury poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (Załącznik nr 2).
  3. Przed obradami Jury, jego członkinie i członkowie otrzymują zgłoszenia inicjatyw biorących udział w Programie.
  4. Jury podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu finalistek i finalistów, a następnie laureatek i laureatów Programu. Dzieje się to w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów.
  5. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa osoba reprezentująca organizację realizującą Program, która bezpośrednio po głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę finalistek i finalistów oraz laureatek i laureatów Programu.
  6. Osoby wchodzące w skład Jury głosują osobiście.
  7. Z obrad Jury sporządzany jest protokół.

  Normy etyczne pracy Zespołu Eksperckiego i Jury

  1. Osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury działają w sposób niezawisły. Są powołanie do rozstrzygnięć merytorycznych.
  2. Przy wydawaniu ocen osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
  3. Osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury, które są aktualnie zatrudnione w przedsiębiorstwie lub organizacji, która bierze udział w Programie nie mogą brać udziału w ich ocenie.
  4. Osoba wchodząca w skład Zespołu Eksperckiego i Jury ma obowiązek wycofać się z udziału w pracach, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające dokonania właściwej oceny lub mogące podważyć bezstronność jego oceny.
  5. Osoby wchodzące w skład Zespołu Eksperckiego i Jury nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z organizacją realizującą Program, dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień osobiście kontaktować się z podmiotami biorącymi udział w Programie, z wyłączeniem bezpośredniej wizytacji, uzgodnionej z organizacją realizującą Program.

Harmonogram programu

1 lutego – rozpoczęcie nadsyłania zgłoszeń inicjatyw 

28 lutego – zamknięcie nadsyłania zgłoszeń inicjatyw 

8 kwietnia – ogłoszenie inicjatyw zaproszony do etapu rozmów online 

26 kwietnia – ogłoszenie dziesięciu Finalistek Programu WzmocniONE 

28 kwietnia – spotkanie Finalistek (online) 

15-17 maja – spotkanie Finalistek w Oddechowie (offline) 

czerwiec- wrzesień – wsparcie edukacyjne, doradcze, przeprowadzenie pilotaży, działań w obszarze kamieni milowych 

11-12 września – spotkanie Finalistek wszystkich edycji 

21-23 października – Finał piątej edycji Programu WzmocniONE wraz ze spotkaniem finalistek wszystkich edycji 

Postanowienia końcowe

 1. Organizacja realizująca Program zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.ashoka.org/pl-pl/program/wzmocnione.

 2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Programu na decyzje podejmuje organizacja realizująca Program. 

 3. Organizacja realizująca Program nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Programu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy - pytania

Nazwa Podmiotu Wnioskującego

Forma prawna Podmiotu Wnioskującego

Numer KRS (jeżeli podmiot posiada)

Adres Podmiotu Wnioskującego (oficjalny)

Nazwa inicjatywy zgłaszanej do Programu

Miejsce działania (miejscowość, region)

Krótkie streszczenie inicjatywy (maks. 500 znaków) 

Czy inicjatywa jest realizowana przez osoby zamieszkujące wsie lub małe miejscowości (do 25000 mieszkańców_ek) lub przez młodzież  albo młodych dorosłych (osób w wieku 15-25 lat)? 

Jaki problem społeczny rozwiązuje lub minimalizuje zgłaszana inicjatywa? Jakie są jego źródła? Jak jest on udokumentowany, co o nim wiemy? Diagnoza. (maks. 2000 znaków)

Opisz/opiszcie na czym polega inicjatywa (przy opisie prosimy o zwrócenie uwagi na kryteria konkursu i odniesienie się do nich). W jaki sposób zgłaszana inicjatywa odpowiada na źródła opisywanego problemu? (maks. 2000 znaków)

Czym proponowana inicjatywa różni się od innych rozwiązań odpowiadających na ten sam problem? Co jest nowego w proponowanym rozwiązaniu? (max. 1000 znaków)

Jakie będą efekty tej inicjatywy? Jak będą one mierzone? W jaki sposób proponowana metoda przyczyni się do rozwiązania problemu? (maks. 1000 znaków)

W jaki sposób Wasza inicjatywa buduje i wzmacnia poczucie własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia u kobiet/dziewcząt? (maks. 1000 znaków) 

Do jakiej zmiany społecznej dążysz/dążycie? Jaki będzie długofalowy wpływ inicjatywy?  Jakie planujesz/planujecie kolejne działania po realizacji proponowanej inicjatywy w celu osiągnięcie tej zmiany społecznej? (maks. 1000 znaków) 

Czym proponowana inicjatywa różni się od innych rozwiązań odpowiadających na ten sam problem? Co jest nowego w proponowanym rozwiązaniu? (maks. 1000 znaków) 

Opisz/opiszcie zespół realizujący inicjatywę: jakie macie doświadczenia w tym obszarze? Czy współpracowałyście ze sobą wcześniej? Na ile dana inicjatywa jest priorytetem dla zespołu? (maks. 2000 znaków) 

Osoba kontaktowa ze strony Podmiotu Wnioskującego
Imię i nazwisko Nr telefonu E-mail

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Programu WzmocniONE i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem formularza potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest
wynikiem jego twórczości oraz że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie subiektywne prawo do odrzucenia zgłoszeń, które mogą być dyskryminujące lub naruszające prawa człowieka oraz takich, które uzna za nieoryginalne i niesamodzielne. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy.

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na zapisy oświadczenia.
(podpis)

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z siedzibą w Warszawie (04 - 386) przy ul. Paca 40. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu WzmocniONE.
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w Programie.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu.
3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych Programów.
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej.

(podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór Oświadczenia o poufności i bezstronności

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład Zespołu Eksperckiego/Jury:
Organizacja realizująca Program: Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Programu na inicjatywy budujące równość płci w Polsce;
2. Zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
3. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji, danych osobowych i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim;
4. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotów składających aplikację w Programie, w tym, że:
a. nie brałem/brałam osobistego udziału w przygotowaniu aplikacji w Programie będących przedmiotem mojej oceny,
b. z osobami przygotowującymi aplikacje w Programie będące przedmiotem mojej oceny: - nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, - nie jestem lub nie byłem/byłam związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
c. nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam związany/a stosunkiem pracy z żadnym podmiotem składającym aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny,
d. nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem/am pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla żadnego podmiotu składającego aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny,
e. nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam członkiem organów zarządzających i nadzorczych żadnego podmiotu składającego aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny.
5. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanej mi do oceny aplikacji w Programie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie do organizacji realizującej Program oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.

(podpis) (data i miejscowość)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opis kryteriów formalnych i merytorycznych dostępu do Programu na inicjatywy budujące równą godność płci oraz wspierające i wzmacniające dziewczęta i kobiety w Polsce

1. Kryterium formalne:

a) formularz zgłoszeniowy jest wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne informacje;
b) formularz zgłoszeniowy jest przesłany w odpowiednim terminie

2. Kryteria merytoryczne:

Poszukujemy rozwiązań, które:
a) budują lub wzmacniają równą godność płci w Polsce;

Głównym celem inicjatyw, które wspieramy jest działanie na rzecz wzmacniania równej godności płci. Rozumiemy to jako działania, które zauważają nierówne pozycje płci w danym obszarze i dążą do równości na tym polu. Ten cel musi być nadrzędnym celem zaproponowanej inicjatywy. Inicjatywa może dotyczyć wzmacniania grupy wyodrębnionej ze względu na dodatkową część tożsamości np. kobiety z terenów wiejskich, kobiety i dziewczęta w spektrum autyzmu. Dużo działań jakie wspieramy jest skierowanych do kobiet i dziewcząt ze względu na sytuację kulturowo-społeczną, z która mamy do czynienia w Polsce, ale wspieramy również działania, które są skierowane do chłopców/mężczyzn.

b) budują i wzmacniają poczucie własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia u kobiet/dziewcząt;
Zależy nam, żeby działania, które wspieramy w ramach Programu były realizowane przez osoby, których bezpośrednio dotyczy dany problem społeczny. Wspieramy działania samorzecznicze. Wybieramy te, które zakładają udział grupy docelowej w procesie ich tworzenia lub/i ich realizacji. Naszym zdaniem, w taki sposób buduje się poczucie podmiotowości i samostanowienia kobiet/dziewcząt i angażuje je w poszukiwanie rozwiązań.

c) mają potencjał skalowania/replikowania/upowszechnienia;
Zależy nam na tym, żeby wspierać ciekawe, mądre inicjatywy, które w kreatywny sposób rozwiązują zidentyfikowany problem społeczny. Chcemy, by te inicjatywy miały jak największy wpływ na rzeczywistość. Szukamy projektów, które mogą być realizowane w innych miejscowościach lub społecznościach lokalnych. Wspieramy też inicjatywy, które zakładają multiplikowanie i upowszechnianie rozwiązań, np. szkolenie dla edukatorek_ów, tworzenie podręczników działania.

d) są realną odpowiedzią na źródła problemów społecznych wskazanych w diagnozie, wykazują zmianę na poziomie systemowym;
Szukamy inicjatyw z bardzo dobrze zbadanym problem, który starają się rozwiązać. Wspierane przez nas projekty rozwiązują przyczyny danego problemu społecznego a nie tylko jego skutki. Zespoły je realizujące wiedzą w jakim systemie się poruszają, jakie występują w nim relacje, role, zasady i świadomie je zmieniają.

e) są innowacyjne.
Czyli są nowe na terytorium Polski (nie są powszechnie wdrażane). Wierzymy w to, że nie da się skutecznie rozwiązać złożonych i występujących od dawna problemów społecznych używając tych samych metod. Dlatego stawiamy na eksperymentowanie i poszukiwanie nowych metod.

FAQs

Kto może wziąć udział w programie WzmocniONE?

Udział w Konkursie mogą wziąć następujące podmioty:
•    organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia);
•    organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
•    spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
•    spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
•    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
•    osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych;
•    grupy nieformalne

Jakie wsparcie w programie WzmocniONE może uzyskać inicjatywa?

 • wsparcie edukacyjne i doradcze – maksymalnie 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie obejmowała obszar systemowej zmiany społecznej oraz w będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Proces edukacyjny (szkolenia, webinary, praca indywidualna) będzie trwał około 70 godzin. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego doradztwa indywidualnego dla inicjatywy. Udział w procesie edukacyjnym  jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.
 • wsparcie w przeprowadzeniu pilotażu lub realizacji działań kluczowych dla rozwoju inicjatywy (tzw. kamienia milowego) – każda z finałowych inicjatyw wybranych przez Jury może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 4.000 PLN w celu przeprowadzenia tych działań. Środki zostaną przekazane na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Przeprowadzenie pilotażu/realizacji kluczowych działań w ramach kamienia milowego, jest warunkiem ubiegania się o główne wsparcie finansowe.
 • wsparcie w sieciowaniu z innymi organizacjami – finalistki i finaliści dostaną możliwość uczestniczenia w dwudniowym spotkaniu wszystkich inicjatyw edycji programu WzmocniONE. Spotkanie może być zrealizowane online w przypadku zaostrzonych wymogów epidemiologicznych
 • wsparcie finansowe  maksymalnie 3 inicjatywy – laureatki, wybrane przez Jury otrzymają wsparcie w postaci grantów w wysokości 40.000 PLN każda na realizację przedstawionego działania.

Do kiedy można składać aplikacje?

Termin składania aplikacji upływa dnia 28 lutego 2022 o godz. 23.59.

Jaka jest procedura weryfikacji wniosków?

Procedura weryfikacji wniosków składa się z pięciu etapów:
Etap I: Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych.
Etap II: Ocena formularzy, czyli sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół Ekspercki.
Etap III: Ocena formularzy przez Jury oraz wybór 20-30 inicjatyw. Rozmowy on-line z wybranymi inicjatywami.
Etap IV: Ocena aplikacji oraz rozmów przez Jury oraz wybór 10 finalistek i finalistów.
Etap V: Prezentacje finalistek i finalistów podczas  Finału Programu „WzmocniONE”. Wybór laureatek i laureatów przez Jury.

W jaki sposób można aplikować?

Aplikacje można złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz znajdujący się na tej stronie.

Czy do konkursu może aplikować osoba fizyczna lub grupa nieformalna?

Do konkursu może aplikować również osoba fizyczna lub grupa nieformalna.
Na etapie przeprowadzenia pilotaży oraz w przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności lub zawarcia partnerstwa z podmiotem posiadającym osobowość prawną, który będzie odpowiedzialny za formalne przyjęcie darowizny oraz ewentualne rozliczenie wydatkowania środków. Na etapie realizacji pilotaży inicjatyw dopuszczamy możliwość rozliczenia ich kosztów przez księgowość spółki Magovox (m. in. faktury na dane spółki).
W przypadku braku osobowości prawnej lub partnerstwa na etapie przyznania głównego wsparcia finansowego, inicjatywa może zostać wykluczona z grona laureatek i laureatów.

Czy podmiot, który jest w trakcie realizacji inicjatywy/działalności, może zgłosić tę inicjatywę/działalność do konkursu WzmocniONE ?

Tak, działalność bieżąca lub inicjatywa w realizacji może być przedmiotem ubiegania się udział w konkursie.