Ukrainian Social Innovators Map - Mapa innowatorów i innowatorek społecznych w Ukrainie

Grafika przedstawia mapę innowatorów i innowatorek społecznych w Ukrainie. Mapa ma kształt koła, w środku widać sieć połączeń.
Source: Ashoka Poland

One of the most important outcomes of our work in Ukraine is the Map of Social Innovators, which we created together with  Ukraine Social Academy and GraphCommons

The map is a visualization of a network of connections and nominations between social innovators. It was created on the base of 238 conversations with people from Ukraine who are solving crucial social problems in the country. We used snowball methodology which uses nominations of social innovators mentioned during the interviews. 

You can find the map here.

The map was a foundation for creating a report on the ecosystem of social entrepreneurship in Ukraine, which we have already published on our website. You can find it here.

The report was created basing on the analysis of connections on the map, interviews with 236 people and conversations with 10 chosen social innovators about social entrepreneurship in Ukraine. In the report you will find the profiles of innovators in Ukraine, the key areas of their work as well as barriers and opportunities in the ecosystem of social entrepreneurship.

The report was created together with GURT Resource Center.

As a part of our work in Ukraine we also organized 3 online events for leaders of change. The meetings focused on three topics: education, social engagement and working with youth. During the events we discussed barriers and opportunities which exist in the Ukrainian ecosystem of social entrepreneurship, and presented the report which showcases our systemic research.

Ashoka Fellows Margret Rasfeld from Germany and Elena Calistru from Romania, as well as Flavio Bassi from Ashoka Brazil also took part in the meetings.

Unfortunately, the Covid-19 pandemic had a significant impact on our work in Ukraine as it delayed a part of the planned activities. We could not host an offline meeting and meet Ukrainian changemakers face to face.


Jednym z najważniejszych rezultatów naszych działań w Ukrainie jest mapa innowatorów i innowatorek społecznych, którą stworzyliśmy razem z Ukraine Social Academy oraz GraphCommons

Mapa jest wizualizacją sieci powiązań (nominacji) pomiędzy innowatorami i innowatorkami społecznymi. Powstała na podstawie 238 rozmów z osobami z Ukrainy, które rozwiązują ważne problemy społeczne w tym kraju. Przygotowano ją w metodologii kuli śnieżnej (snowball methodology), polegającej na nominacjach kolejnych innowatorów i innowatorek społecznych, uzyskanych podczas wywiadów.

Mapę znajdziecie tutaj.

Mapa była podstawą do przygotowania raportu na temat ekosystemu przedsiębiorczości społecznej (social entrepreneurship) w Ukrainie, który już publikowaliśmy na naszej stronie. Znajdziecie go tutaj.

Raport powstał na podstawie analizy powiązań na mapie, wywiadów z 236 osobami oraz rozmów z 10 wybranymi innowatorami i innowatorkami społecznymi na temat przedsiębiorczości społecznej w Ukrainie. W raporcie znajdziecie informacje na temat profilu innowatorów i innowatorek w Ukrainie, najważniejszych obszarów ich pracy oraz barier i szans w ekosystemie przedsiębiorczości społecznej.

Raport stworzyliśmy razem z GURT Resource Center.

W ramach naszych działań w Ukrainie zorganizowaliśmy również 3 wydarzenia online dla liderów i liderek zmian. Spotkania odbyły się wokół trzech tematów: edukacji, zaangażowania społecznego oraz pracy z młodzieżą. Podczas spotkań dyskutowaliśmy o barierach i szansach, które istnieją w ukraińskim ekosystemie przedsiębiorczości społecznej oraz zaprezentowaliśmy raport przedstawiający nasze badanie ekosystemowe.

W spotkaniach wzięli również udział nasi Ashoka Fellows – Margret Rasfeld z Niemiec, Elena Calistru z Rumunii i Flavio Bassi z Ashoki w Brazylii. 

Niestety istotny wpływ na nasze działania w Ukrainie miała epidemia Covid-19, która opóźniła część planowanych aktywności. Nie mogliśmy również zorganizować spotkania na żywo i spotkać się z ukraińskimi liderami i liderkami zmian społecznych osobiście.