Świadomość, wsparcie, społeczność. Czasami wystarczy być z innymi osobami, które znajdują się w podobnej pozycji i mają podobne odczucia. Ashoka kładzie duży nacisk na rozwój osobisty i wsparcie społeczności, w tym wzajemne wsparcie Ashoka Fellows, aby mogli się rozwijać w życiu i pracy. Przedsiębiorcy społeczni to wyjątkowi ludzie z chęcią i odwagą, by zmieniać świat. Takiemu podejściu może towarzyszyć przekonanie, że aby to zrobić, nigdy nie należy zaprzestać pracy, ponieważ praca nigdy nie zostanie wykonana, a uruchomienie i prowadzenie organizacji spoczywa wyłącznie na ich barkach.

Z doświadczenia pracy z Ashoka Fellows w minionych dziesięcioleciach Ashoka wie, że zdolność do wprowadzania transformacyjnych zmian jest wprost proporcjonalna do angażowania większej liczby osób i instytucji do wnoszenia wkładu i współtworzenia zmiany. Sposób myślenia, umiejętności i cechy przedsiębiorców społecznych, którzy osiągnęli znaczący wpływ systemowy - w sposób zrównoważony na płaszczyźnie osobistej i zawodowej - pokazuje wspólne wzorce. Takie liderki i tacy liderzy mają nawyk robienia kroku w tył, by zastanowić się i przeformułować swoje reakcje i style przywództwa. Poddają refleksji to w jaki sposób postrzegają role innych i swoją oraz jak współpracują ze społecznością i partnerami. Podejmują oni wewnętrzną pracę w celu przezwyciężenia osobistego i organizacyjnego ego, aby słuchać, ufać i dzielić się decyzyjnością i odpowiedzialnością. Zmieniają swoją rolę z bycia jednoosobowym centrum decyzyjnym na facylitatorów, którzy tworzą przestrzeń, by osoby mogły przejawiać swoją przedsiębiorczość i praktykować bycie twórcami zmian na lepsze. W szybko zmieniającym się świecie uważamy, że ten sposób myślenia i podejście do przywództwa i dobrostanu mają kluczowe znaczenie dla sukcesu.

Ashoka koncentruje się na dobrostanie naszej społeczności, stwarzając możliwości członkiniom i członkom Ashoki by ćwiczyli samoświadomość i empatię oraz budowali wokół siebie społeczności zaufania i wsparcia. Niektóre przykłady naszych działań obejmują:

  • Wellbeing retreats (Spotkania na rzecz dobrostanu): lokalne biura Ashoki wspierają grupy poświęcone dobrostanowi, które są współorganizowane i współprowadzone z Ashoka Fellows
  • „Wellbeing Huddles”: Ashoka organizuje przestrzeń online by członkinie i członkowie Ashoki mogli pochylić się nad różnymi aspektami dobrostanu i zmian społecznych, takimi jak: samoświadomość i przywództwo, bezpieczeństwo, ludzka twarz organizacji i sektor społeczny. Te internetowe spotkania są dla Ashoka Fellows okazją do wspierania się i dzielenia najlepszymi praktykami.
  • Reframing Journeys: Ashoka India zapoczątkowała program, który łączy zagadnienia nowego przywództwa i dobrostanu, by wesprzeć Ashoka Fellows w przedefiniowywaniu sposobu w jaki współtworzą ekosystemy, w których każda osoba może aktywnie działać na rzecz wspólnego dobra.
  • The Wellbeing Project: Ashoka jest współtwórcą projektu Wellbeing Project, którego celem jest zmienienie kultury sektora zmian społecznych na kulturę, która obejmuje dobrostan osobisty, ale też infrastrukturę, która umożliwia wsparcie dla każdej osoby w sektorze.

Kontakt: [email protected]

„... osobista świadomość stała się integralną częścią mojej codziennej pracy... Teraz częściej zatrzymuję się i daję sobie czas i przestrzeń. Zapraszam też innych, aby również zatrzymali się, oddychali i odkryli, że uwalniają także więcej swojego istnienia. ”

Sharon Terry
Ashoka Fellow
sharonterry1.jpg

„Nasza organizacja działa na rzecz powstrzymania przemocy wobec dzieci. Jest dużo stresu, presji, długich godzin pracy, nie wiemy, jak się zatrzymać, ale jesteśmy zainteresowani próbą znalezienia sposobu, aby lepiej dbać o siebie w sposób zrównoważony.”

Ashoka Huddle participant
2018
bluetree200x200.png