ASHOKA FELLOWS

Ashoka přes 40 let tvoří největší síť předních sociálních inovátorů na světě.
Těm říkáme Ashoka Fellows.

Jsou to lidé, kteří řeší závažné problémy společnosti, a to na systémové úrovni.
To znamená, že svou pozornost nezaměřují jen na odstraňování důsledků 
problému (např. poskytování dluhového poradenství předluženým lidem),
ale usilují o odstraněnískutečných příčin (například kultivací českého systému
vymáhání pohledávek a prosazováním takových podmínek, aby zde bylo
minimum prostoru pro nemravný obchod s dluhy).  

Ashoka Fellow se může stát každý sociální inovátor, který naplňuje
následujících pět kritérií, která Ashoka u kandidátů sleduje:

New Ideas Small icon _ Dark mode - Ashoka Pack

INOVACE

Práce Fellow musí být skutečně jedinečná, ba dokonce revoluční. Musí přinášet do oboru, ve kterém působí, nové uchopení problému, vize nebo postupu, jak řešení dosáhnout. 

Impact world small icon _ Dark mode - Ashoka Pack

DOPAD

Během výběrového procesu musí kandidáti prokázat, že dosáhnou, nebo již dosáhli výsledků na národní, regionální či globální úrovni. A také že jejich řešení adresují systémové příčiny problému.

Entrepreneur | Ideas small icon _ Dark mode - Ashoka Pack

PODNIKAVOST

Fellows jsou pro svou misi neuvěřitelně zapálení. Zároveň musí být schopni nejen nalézt řešení a tvořit strategie vedoucí k odsranění problému, ale i prakticky tyto strategie uvádět do praxe. 

Creative | Art Entrepreneur Small icon _ Dark mode - Ashoka Pack

KREATIVITA

Nezbytnou podmínkou jeho osobnosti je kreativita. Schopnost nahlížet situaci z nových úhlů, vynalézavě řešit a překonávat překážky a budovat sítě a partnerství, která zajistí prosazení nových myšlenek.   

Fiber Ethics | Justice small icon _ Dark mode - Ashoka Pack

INTEGRITA

Fellow musí být důvěryhodnou osobností, mít pevný charakter, postrádat postranní zájmy a prokázat silný závazek k dosažení řešení společenského problému, jímž se zabývá. 

NAŠE PODPORA

Po zvolení zveme nové Fellows do globální sítě. 
Někteří dostávají v rámci další podpory stipendium, jehož výše
reflektuje potřeby Fellows a jejich rodin.

Hlavní hodnota fellowshipu ovšem spočívá v další podpoře, která Fellows
usnadňuje cestu k dosažení systémových cílů. Je to např. přístup k pro-bono 
právním službám, konzultacím v oblasti řízení organizací, koučinku apod. 

Ashoka dále Fellows nabízí možnost zúčastnit se strukturovaných kurzů
a využívat služby partnerských organizací, například kurz systémové změny 
nebo služby Advokačního fóra, tak ad hoc individuální podporu. 

Největším přínosem je však pro všechny Fellows 
komunita lidí uvnitř a okolo Ashoky.

Vyhledejte Ashoka Fellow

Další možnosti