NEJSME SAMI 2022 

 

Jak Ashoka Fellows vytvářejí svět, kde každý může přispívat k pozitivní změně 

Jak Ashoka Fellows zapojují jednotlivce v  rolích inovátorů? Jaké strategie používají k vytváření partnerství, která jsou inspirací pro inovátory i vzorem řešení? Jak mění systémy s cílem vytvořit svět, na kterém každý bude mít svůj aktivní podíl, a tedy v něm bude také prosperovat? 

Ashoka zde předkládá svoji globální studii o sociálních inovátorech měnících systémy. Studie představuje 11 strategií, které Ashoka Fellows používají k vytváření světa inovátorů. 

Ashoka

Zpráva

Ashoka provádí každé tři roky studii s cílem porozumět, jak její Fellows prosazují trvalé změny ve společnosti. V roce 2021 jsme vyčíslili, jak Ashoka Fellows posouvají způsoby myšlení, mění politiky a povzbuzují ostatní v roli inovátorů. 

Celosvětového průzkumu se zúčastnilo celkem 817 Ashoka Fellows. Do hloubkových rozhovorů bylo zapojeno 32 Fellows. Metodiku, analýzu a sběr dat vedly společně tým výzkumného centra Tiresia Podnikatelské fakulty Technické univerzity v Miláně a Ashoka Impact and Evidence Team (Ashoka tým pro dopad a vědecké důkazy). 

Zde jsou některé z klíčových zjištění průzkumu provedeného mezi Ashoka Fellows v roce 2021, představujícího jednu z  nejrozsáhlejších globálních studií o sociálních inovátorech, kteří mění systémy. 

Ashoka

Ashoka Fellows vytvářejí svět, kde každý může přispívat k pozitivní změně

Zpráva popisuje 11 praktických postupů, které Ashoka Fellows uplatňují, když lidi v  komunitách povzbuzují, aby na nich měli svůj podíl a přinášeli vlastní řešení   

🔥 Ashoka Fellows inspirují ostatní, aby začali měnit svět kolem sebe

Strategie č. 1: Vytvořte ostatním příležitosti, aby se mohli podílet na procesu změny. Mnoho Fellows si uvědomuje, že vedle vytváření pracovních míst (95% Ashoka Fellows) a dobrovolnických příležitostí (87%) nastal čas i na zásadní posun v roli mladých lidí. 89% Fellows pověřuje vedením změn ve svých organizacích mladé lidi.  

Strategie č. 2: Podpořte v druhých jejich víru ve vlastní schopnosti. Ashoka Fellows povzbuzují ostatní, aby problémy řešili i v  malém měřítku, a tím posilují jejich pocit svobody jednání a působení. Vytvářejí pro jednotlivce příležitosti chopit se činu a prosadit i malou věc, na které ale skutečně záleží, a tím iniciují jejich odhodlání realizovat změny.   

Strategie č. 3: Předefinujte slabé stránky a ukažte je jako silné. Údaje z rozhovorů ukázaly, že Ashoka Fellows si všímají dovedností lidí a podporují je, aby je dobře využili. Kromě toho umí najít silné stránky tam, kde společnost běžně vidí slabiny, a využít různorodé zkušenosti nebo dovednosti k prosazování pozitivních změn.

Strategie č. 4: Podporujte rozvoj identity inovátora . Ztotožnění Ashoka Fellows s rolí inovátorů posiluje jejich odhodlání pracovat na změně systémů. Tato identita prospívá jejich komunitám a profesnímu úsilí stejně jako jejich osobnímu rozvoji a kvalitě života.  Ashoka Fellows chtějí totéž i pro své okolí, a proto pomáhají ostatním rozvíjet identitu inovátorů.     

 

🤝 Ashoka Fellows spolupracují, aby zapojili více inovátorů

Strategie č. 5: Vytvářejte partnerství, která přinesou zvýšení společenského dopadu. Ashoka Fellows vytvářejí partnerství, která přinášejí řešení, mají dopad a generují další inovátory. Spolupracují s ostatními na společné vizi. Chtějí, aby jejich myšlenky měly co největší dosah, proto se často vzdávají jejich vlastnictví a kontroly, kterou nad nimi mají: 82% Ashoka Fellows dalo své inovace k dispozici ostatním (mimo jiné prostřednictvím strategických partnerství, otevřených zdrojů nebo licencí), aby je zopakovali ve svých podmínkách. 61% umožnilo takové zopakování ve své zemi a 42% na mezinárodní úrovni.  

Strategie č. 6: Vytvořte prostor pro hlas komunity. Ashoka Fellows se na členy komunity nedívají jako na pasivní příjemce, ale jako na odborníky a ty, kdo rozhodují.  Proto vytvářejí prostor, ve kterém členové komunity mohou najít řešení problému a připravit akční plány, které povedou k jeho realizaci. Předkládají nápady a zúčastněné strany žádají o podněty nebo zvou ostatní, aby se na jejich řešení také podíleli.   

Strategie č. 7: Zapojujte jednotlivce všude, kde to jde. Údaje z rozhovorů ukazují, že se Fellows strategicky zaměřují na členy komunity, kteří jsou mimo vnitřní okruh jejich spojenců. Když se Fellows zaměří na „nepravděpodobné spojence“, podaří se jim často zapojit osoby, které by se za běžných okolností s určitým společenským problémem nesetkaly, ale mohou smysluplně přispět k pozitivní společenské změně. 

 

⚡ Ashoka Fellows mění systémy tak, aby podporovaly inovace

Strategie č. 8: Měňte veřejnou politiku a dynamiku trhu.  Mnoho institucí záměrně nebo neúmyslně brání velkým segmentům společnosti v dosažení jejich plného potenciálu. Ashoka Fellows mění systémy a restrukturalizují instituce tak, aby fungovaly ve prospěch celku a poskytovaly mnohem většímu počtu lidí svobodu se na nich podílet a zároveň je v tom podporovaly. Dosahují toho změnou politik velkých společností nebo odvětví (51%), která také pobízejí k začleňování dříve vyloučených komunit (52%), nebo vytvářením hodnoty pro produkt nebo službu tam, kde dříve neexistovaly (51%). Na legislativní úrovni změnilo nebo ovlivnilo vládní politiku 63 % Ashoka Fellows, zatímco 66 % z nich poskytovalo politikům odborné poradenství. 

Strategie č. 9: Ovlivněte společenské myšlení nebo kulturní normy. Ovlivňováním společenského myšlení a kulturních norem pomáhají ostatním vnímat a jednat v souladu se společenskými změnami, které prospívají všem. Fellows toho dosahují povzbuzováním lidí ke změně smýšlení (88%), prostřednictvím kampaní (43%) nebo prostřednictvím programů (21%).  

Strategie č. 10: Podporujte prostředí, které umožňuje realizaci změn . Fellows investují svou energii do vytváření komunit, kde se jednotlivci cítí psychicky a fyzicky bezpečně a kde se jim dostane péče a podpory. Dělají to uvnitř svých organizací, ale také všude tam, kde svolávají širší komunitu do veřejných prostor, jako jsou školní třídy, nebo na veřejná prostranství, jako jsou náměstí. Lidé se pak cítí příjemně a spíše sdílejí své nápady, spolupracují s ostatními a vytváří něco nového. 

Strategie č. 11: Vytvářejte ekosystémy, jejichž kultura podporuje lidi při realizování změn. Údaje získané z rozhovorů ukazují, že Fellows propojují sponzory, firmy, vlády, nevládní organizace, média a univerzity s cílem odstranit bariéry, které oslabují iniciativnost jednotlivců a brání jim zapojit se do tvorby změn. Tím, že se spojí, mohou exponenciálně zvýšit svůj potenciál řešit problémy, které udržují systémovou nerovnost.  

Ashoka Fellows vytvářejí svět, kde každý může přispívat k pozitivní změně

63%  Ashoka Fellows  změnilo nebo ovlivnilo vládní politiku   

82%  sociálních inovátorů z Ashoky zaznamenalo  replikaci svých inovací v jiných zeměpisných oblastech  

89% fellows  pověřuje řízením mladé lidi  

88% sociálních inovátorů z Ashoky povzbuzuje lidi ke změně smýšlení  

95%  Ashoka Fellows  vytváří pracovní příležitosti 

Ashoka posiluje vliv svých Fellows

Ashoka & Social Innovations Journal

Toto vydání časopisu Social Innovations Journal z roku 2022 s názvem: „Global Trends in Social Entrepreneurship: Developments in a COVID-19 World [Globální trendy v sociálním podnikání: Vývoj ve světě s COVID-19]“ představuje výsledky studie Nejsme sami a poznatky, které z ní vycházejí. Mezi tyto poznatky patří důsledky pro podnikatelský sektor, technologie, mladé lidi, ženy, diverzitu, rovnost a inkluzi a také sociální inovátory a ty, kdo je podporují. Doporučujeme vám přečíst si a sdílet články zadáním odkazu níže. 

Notebook2