กระบวนการพิจารณาของอโชก้าเป็นประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความรับรู้ใหม่ ผู้สมัครจะได้อธิบายถึงแนวความคิดของเขาที่มีศักยภาพในการแก้ไขโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ของปัญหาสังคมนั้นๆ บอกเล่ากลยุทธ์และวิธีการ รวมไปถึงวิเคราะห์บทบาทของตนทั้งในฐานะปัจเจกชนและผู้นำของโลกในวันนี้ กระบวนการสัมภาษณ์ของอโชก้าไม่เพียงเป็นการถามเพื่อให้ได้คำตอบ แต่เป็นการสร้างบทสนทนาที่ยิ่งใหญ่ ขัดเกลาความคิดให้แหลมคม และสร้างพื้นที่ให้แก่การเดินทางเพื่อค้นพบตนเองและเติบโตก้าวหน้า
 

กระบวนการพิจารณามีดังนี้

  • การเสนอชื่อ: อโชก้ารับการเสนอชื่อจากเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร พันธมิตร  อโชก้าเฟลโลว์ หรือจากผู้เสนอชื่ออื่นๆ และพิจารณาแนวคิดของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอโชก้าเฟลโลว์ตามหลักเกณฑ์ 5 ข้อ แม้อโชก้าจะอาศัยการเสนอชื่อจากเครือข่ายผู้เสนอชื่อด้วยความสมัครใจเป็นหลัก เรายังยินดีรับการเสนอชื่อตนเองจากผู้ประกอบการสังคมที่เชื่อว่าเขามีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอโชก้า
  • การพิจารณารอบแรก: ทีมงานอโชก้าจะพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเพื่อวิเคราะห์หานวัตกรรมสังคม และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ทีมงานจะไปเยี่ยมเยียนผู้สมัครในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาทบทวนงานของบุคคลนั้นกับผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานเดียวกัน
  • การพิจารณารอบสอง: ผู้แทนอโชก้าสากลจากต่างประเทศจะทำการพิจารณารอบสอง เพื่อทบทวนความเห็นของผู้พิจารณารอบแรก ด้วยทัศนะและมุมมองของอโชก้าในระดับสากล ผู้พิจารณารอบสองจะมาจากทวีปที่ต่างจากผู้สมัครเพื่อความเป็นกลางในการการพิจารณาและประเมินศักยภาพของแนวคิดในการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ผู้พิจารณารอบสองจะสนทนาเชิงลึกกับผู้สมัครเกี่ยวกับความเป็นนวัตกรรมของความคิดนั้น ศักยภาพในการขยายผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมไปถึงความสอดคล้องของคุณลักษณะของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ของอโชก้า
  • การประชุมคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาอโชก้าเฟลโลว์ ประกอบด้วยผู้นำทางสังคม ผู้นำภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการสังคม จำนวน 3 คนขึ้นไป ร่วมกันวิเคราะห์นวัตกรรมและผลกระทบทางสังคมตามแนวคิดของผู้สมัครในบริบทของสังคมไทย คณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกันในกลุ่มที่นำโดยพิจารณารอบสอง และจะต้องลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อจะแนะนำให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาผู้สมัครเป็นอโชก้าเฟลโลว์
  • การประเมินของคณะกรรมการอำนวยการ:  คณะกรรมการอำนวยการอโชก้าสากลจะพิจารณาไตร่ตรองความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครของคณะกรรมการพิจารณาและทีมงานอโชก้าในประเทศ หลังการประเมินความสอดคล้องของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และวิสัยทัศน์ของอโชก้า คณะกรรมการอำนวยการจะเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาผู้สมัครเป็นอโชก้าเฟลโลว์

 

 

หลักเกณฑ์ห้าประการในการพิจารณาสมาชิกเครือข่ายอโชก้าเฟลโลว์

กระบวนการพิจารณาของอโชก้าขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ห้าประการ ที่ใช้ประเมินผู้สมัครเป็นอโชก้าเฟลโลว์ทุกขั้นตอนของการพิจารณา:

  1. ความคิดใหม่: ผู้สมัครจะต้องมีความคิดใหม่ นั่นคือวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมแบบใหม่ ที่จะเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมในงานด้านนั้นๆ เราประเมินความคิดนั้นทั้งจากประวัติความเป็นมาและเปรียบเทียบกับความคิดที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน เพื่อค้นหานวัตกรรมและศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ผู้สมัครจะต้องมีความคิดใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการดัดแปลงสิ่งความคิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  2. ความคิดสร้างสรรค์: ผู้ประกอบการสังคมที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์ในการกำหนดเป้าหมาย และในฐานะนักแก้ไขปัญหา ที่มีความสามารถจะทำให้วิสัยทัศน์ของตนกลายเป็นความจริง หนึ่งในหลายคำถามที่เรายกมาได้แก่ ผู้สมัครคนนี้เคยมีประวัติในการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือไม่?
  3. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ: ผู้ประกอบการสังคมที่ประสบความสำเร็จจะถูกขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของการแก้ไขปัญหาที่เขากำลังทำอยู่ พวกเขามักไม่ยอมหยุดจนกว่าแนวคิดของเขาจะเป็นแบบแผนใหม่ในสังคม ในขณะเดียวกัน เขาเต็มใจที่จะรับมือกับวิธีการแก้ไขปัญหา (how-tos) ในทางปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ ผู้สมัครที่ใช่ เมื่อได้รับโอกาสจะทุ่มเทตนเองเต็มเวลาให้แก่การสร้างสรรค์และขยายผลความคิดใหม่ของเขา
  4. ผลกระทบทางสังคมของความคิดใหม่: ความคิดใหม่ของผู้สมัครจะต้องมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงงานด้านนั้นๆ อย่างมีนัยสำคัญและสร้างผลกระทบในระดับชาติ ความคิดใหม่นั้นๆ จะต้องมีความใหม่ ปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์มากพอ ที่ผู้คนซึ่งทำงานในด้านนั้นๆ จะนำไปปรับใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ของภาคส่วนนั้นทั่วทั้งสังคม
  5. คุณธรรม: ผู้ประกอบการสังคมที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่กระทบโครงสร้างในสังคม จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแรงบันดาลใจแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายระดับและความแตกต่าง หากผู้ประกอบการสังคมไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสำเร็จคงจะเป็นไปได้ยาก อโชก้าเน้นว่าทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาจะต้องได้รับการประเมินเรื่องคุณธรรม

ในปี 2551 ฉันได้รับการพิจารณาให้เป็นอโชก้าเฟลโลว์ ฉันตื่นเต้นที่จะมีโอกาสพบกับคนที่น่าทึ่งมากมาย ได้เดินทางไปที่ต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ สิ่งที่ฉันไม่รู้เลยตอนนั้นและเพิ่งจะมาตระหนักได้ตอนนี้ คือการเติบโตของตัวฉันทั้งในฐานะบุคคล ผู้นำ และนักสร้างการเปลี่ยนแปลง...

มอลลี่ เบเกอร์ (Molly Baker)
องค์กรเกิร์ลออนเดอะรัน (Girls on the Run) สหรัฐอเมริกา อโชก้าเฟลโลว์ปี 2551
molly.jpg

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ที่สำคัญเกี่ยวกับงานและทิศทางในการพัฒนาของอโชก้า ได้ปรับเปลี่ยนพื้นฐานของแผนการพัฒนาขององค์กรเรา ต้องขอบคุณอโชก้าอย่างแท้จริงที่ได้ช่วยยกระดับเป้าหมายของเรา: จากความมุ่งมั่นไปสู่ระดับโลกแทนที่จะเป็นท้องถิ่น และเรากำลังมุ่งไปสู่...

แอล แฮริส (Al Harris)
บลูเวนเจอร์ (Blue Ventures) สหราชอาณาจักรและมาดากัสการ์ อโชก้าเฟลโลว์ ประจำปี พ.ศ. 2550
fellow-12052-al_harris-united-kingdom.jpg