• Hello Entrepreneurship

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w dziesięciu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji. Więcej na stronie: www.hello-europe.eu

Kompleksowe wsparcie dziesięciu inicjatyw migranckich

W ramach realizowanego programu zamierzamy objąć kompleksowym wsparciem dziesięć wcześniej wybranych inicjatyw migrantów i migrantek o charakterze przedsiębiorczości społecznej. Chcielibyśmy, aby te dziesięć inicjatyw wspartych przez Ashokę było wzorcem replikowanym przez innych migrantów i migrantki w Polsce.

Wpływ na osoby decyzyjne oraz inwestorów

Zależy nam, aby program miał pozytywny wpływ na osoby decyzyjne kształtujące polityki lokalne oraz państwowe w celu stworzenia lepszych systemów prawnych ułatwiających realizację inicjatyw przedsiębiorczości społecznej przez migrantów i migrantki. Zależy nam również na zwiększeniu zainteresowania inwestorów i inwestorek przedsiębiorstwami społecznymi tworzonymi przez migrantów i migrantki.

Współpraca miedzy organizacjami

Chcielibyśmy, aby program Hello Entrepreneurship odpowiadał na realne potrzebny migrantów i migrantek. W związku z tym zamierzamy realizować program w ścisłej współpracy z przedstawicielkami i przedstawicielami  organizacji migracyjnych działającymi w Polsce i z samymi migrantami i migrantkami. Dlatego też powołaliśmy Radę Programu Hello Entrepreneurship.

Zgłaszając swoją inicjatywę do programu Hello Entrepreneurship otrzymasz:

 1. Kompleksowe trzymiesięczne wsparcie dostosowane do Twoich potrzeb tak, aby Twoja inicjatywa była możliwa do realizacji. Przykładowe rodzaje wsparcia: opracujemy z Tobą model biznesu, pomożemy Ci wypromować Twoją inicjatywę, ułatwimy CI kontakty z inwestorami oraz innymi firmami.
 2. Bezzwrotne wsparcie finansowe wypłacone w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD.
 3. Możliwość prezentacji Twojej inicjatywy wśród inwestorów.
 4. Wsparcie przez migrantów i migrantki mieszkających w innych krajach Unii Europejskiej, których inicjatywy były dofinansowane w ramach programu Hello Europe.

Regulamin konkursu „Hello Entreprenurship”

Preambuła

Zważywszy, że:

 1. Celem Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego jest poszukiwanie, wybór, wspieranie oraz promowanie wiodących przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w dziedzinie spraw społecznych, których celem jest realizacja nowatorskich rozwiązań w sferze problematyki społecznej, w szczególności praw człowieka, ochrony środowiska, edukacji, rozwoju ekonomicznego, ochrony zdrowia i innych podstawowych potrzeb społecznych;
 2. Fundacja Ashoka realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację oraz zapewnianie pomocy finansowej i materialnej dla osób oraz instytucji, w granicach określonych celami Ashoki;

Organizatorem programu są Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego oraz Citi Foundation, a partnerem merytorycznym Fundacja Citi Handlowy im. L Kronenberga. Organizator programu oraz partnerzy ogłaszają konkurs na inicjatywy biznesowe z komponentem społecznym mającym pozytywny wpływ społeczny (tego typu inicjatywy powinny być zbudowane wokół maksymalizacji pozytywnego wpływ. Poprzez swoją działalność powinny przyczyniać się do rozwiązywania w ramach swojej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie).

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie realizowanym w ramach drugiej edycji programu „Hello Entrepreneurship” na inicjatywy biznesowe z komponentem społecznym mającym pozytywny wpływ społeczny (tego typu inicjatywy powinny być zbudowane wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu. Poprzez swoją działalność powinny przyczyniać się do rozwiązywania w ramach swojej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie).

Tryb i kryteria oceny wniosków w konkursie oraz rodzaj wsparcia opisane są w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie.
 2. Program realizowany jest przez Fundacje Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego (dalej: „Organizator”) oraz Citi Foundation, a partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.helloentrepreneurship.ashoka.org
 4. Celami Programu Hello Entrepreneurship są:
 • Wsparcie 10 inicjatyw biznesowych z komponentem społecznym mających pozytywny wpływ społeczny zainicjowanych przez lub przy współudziale migrantów i migrantek mieszkających w Polsce.
 • Zwiększenie wiedzy wśród inwestorów na temat tego, że biznesy realizowane przez migrantów i migrantki są atrakcyjną formą do inwestowania kapitału;
 • Pokazanie, że migranci, migrantki prowadzący biznesy w Polsce przyczyniają się do ogólnego dobrobytu polskiego społeczeństwa.

Cele te będą realizowane poprzez:

 • Poszukiwanie i wyłonienie 10 inicjatyw  biznesowych z komponentem społecznym mających pozytywny wpływ społeczny zainicjowanych przez migrantów i migrantki mieszkające w Polsce, które będą spełniały poniższe kryteria.
 • Wspieranie wyłonionych inicjatyw w ich założeniu i dalszym rozwoju (w postaci doradztwa personalnego/mentoringu oraz poprzez wsparcie finansowe).

5. Organizacja programu „Hello Entrepreneurship”

 • Organizacja realizującą program jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego.
 • Siedziba organizacji realizujące program znajduje się przy ul Paca 40, 04-386 w Warszawie.
 • Organizacja realizująca program odpowiada za poprawne przeprowadzenie programu.
 • Organizacja realizująca program powołuje Jury, które wybiera finalistów i finalistki programu.
 • W organizację programu mogą być zaangażowane organizacje partnerskie.

Zasady programu

 1. Kryteria formalne dostępu do udziału w programie opisane są w Rozdz. VI poniżej.
 2. Wsparcie w programie:
  1. O przyznaniu wsparcia w programie decyduje Jury
  2. Ustala się następujące rodzaje wsparcia:
   1. Wsparcie szkoleniowe – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, będzie zaproszonych do udziału w dwudniowym warsztacie w Warszawie, którego tematyka będzie dostosowana do potrzeb inicjatyw. Warsztat jest bezpłatny, a koszty w jego udziale (nocleg oraz dojazd) są pokryte przez organizatora do wysokości określonej w załączniku 4 Regulaminu. Udział w warsztacie jest warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację warsztatu w Warszawie, wydarzenie to zostanie zorganizowane w całości w formie zdalnej (online). Udział w całym wydarzeniu online będzie również warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe.
   2. Wsparcie doradcze – 10 wybranych przez Jury inicjatyw otrzyma kompleksowe wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa dopasowanego do potrzeb inicjatywy. Skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.

Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację wsparcia doradczego w trybie normalnym, całe wsparcie będzie organizowane w formie zdalnej (online).

 1. Wsparcie finansowe – 10 wybranych przez Jury inicjatyw, których przedstawiciele i przedstawicielki uczestniczyli w warsztacie w Warszawie i aktywnie wykorzystali wsparcie w postaci nieodpłatnego doradztwa otrzyma wsparcie finansowe wypłacone w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD po kursie oferowanym przez bank organizatora w dniu realizacji przelewu. Wsparcie może zdobyć maksymalnie 10 inicjatyw.

 

 1. Organizacja realizująca program zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania wsparcia finansowego w ogóle lub dla wybranych organizacji/inicjatyw w przypadku uznania przez Jury, że jedna lub żadna z inicjatyw nie zasługuje na przyznanie wsparcia finansowego. W przypadku nie przyznania wsparcia finansowego, Jury może zaproponować zwiększenie innego rodzaju wsparcia.
 2. W wypadku gdy organizator uzgodni w przedstawicielkami/przedstawcielami inicjatywy odbycie podróży w celach promocyjnych projektu, koszty noclegu i dojazdu zostaną pokryte przez organizatora do do wysokości określonej w załączniku 4 Regulaminu.

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w programie mogą wziąć następujące osoby fizyczne oraz podmioty:
 • Migranci i migrantki oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkający w Polsce, zgłaszający inicjatywę, prowadzący lub nie prowadzący działalności gospodarczej;
 • Migranci i migrantki oraz osoby polskiego pochodzenia, a także osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego wspólnie zgłaszający inicjatywę prowadzący lub nie prowadzący działalności gospodarczej;
 • Organizacje pozarządowe zgłaszające inicjatywę przygotowaną przez migrantów
  i migrantki oraz osoby o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego mieszkające w Polsce.
 • Grupy nieformalne migrantów i migrantek oraz osób o statusie uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu humanitarnego.

Formularze zgłoszeniowe

 1. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.helloentrepreneurship.ashoka.org
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dokumentem stwierdzającym chęć udziału w programie jest deklaracja będąca częścią formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.helloentrepreneurship.ashoka.org
 4. Formularz jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji.
 5. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
 6. Formularz zgłoszeniowy oraz będące jego częścią dane osobowe są przechowywane przez organizację realizującą program – Fundację Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego, która jest administratorem tych danych. Każda osoba uczestnicząca w programie ma w każdym momencie prawo do wglądu do przechowywanych danych osobowych oraz ich zmiany, poprawiania lub usunięcia.
 7. Formularze zgłoszeniowe inicjatyw są przekazywane wyłącznie członkom i członkiniom Jury w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia finalistek i finalistów programu.
 8. Członkowie i członkinie Jury przed przystąpieniem do oceny formularzy zgłoszeniowych
  i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności (stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Procedura weryfikacji wniosków

Etap I: Zgłoszenia

 1. Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w programie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.helloentrepreneurship.ashoka.org.
  i przesłać go przez tę stronę do organizacji realizującej program.
 2. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 23.59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą uwzględnione w programie, chyba że organizator postanowi inaczej.
 3. Organizacja realizująca program może przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń, jednak nie dalej jak do 10 grudnia 2020 r.

Etap II. Ocena formularzy

 1. Złożone formularze sprawdzone zostaną pod względem formalnym przez Organizatora. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Opis kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Zasady powoływania oraz funkcjonowania Jury opisane są w Rozdz. VII.
 3. Termin oceny wniosków nastąpi nie później niż 30 dni kalendarzowych po terminie zamknięcia zgłoszeń formularzy zgłoszeniowych.

Etap III. Rozmowy online

 1. W celu lepszego zapoznania się ze zgłoszoną inicjatywą oraz osobą ją zgłaszającą Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań online. Spotkania online będą miały miejsce po zakończeniu naboru wniosków, a przed pracami Jury.
 2. Udział w spotkaniu online, jeśli będzie miało ono miejsce, jest warunkiem ubiegania się o otrzymanie wsparcia w programie.

Etap IV. Wybór 10 finalistek lub finalistów programu

 1. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz rozmów online Jury podejmie decyzję
  o wyborze 10 inicjatyw.
 2. Jury może wybrać 3 dodatkowe inicjatywy, które zostaną wpisane na listę rezerwową.
 3. Inicjatywy wpisane na listę rezerwową zostaną dopuszczone do programu tylko
  w przypadku braku aktywnego uczestnictwa jednej lub więcej z 10 wybranych przez jury inicjatyw. Decyzję o tym podejmuję organizator programu.
 4.  Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 5. Termin podjęcia decyzji przez Jury nastąpi nie później niż  22 grudnia 2020 r.

Etap V. Otrzymanie wsparcia finansowego

 1. Na podstawie indywidualnych planów rozwoju inicjatyw oraz rekomendacji ekspertów wspierających finalistki lub finalistów programu Jury podejmie decyzje
  o udzieleniu wsparcia finansowego.
 2. Po pozytywnej decyzji Jury, każda z inicjatyw otrzyma wsparcie finansówe wypłacone w złotych polskich w kwocie stanowiącej równowartość 3200 USD po kursie oferowanym przez bank organizatora w dniu realizacji przelewu. Wsparcie może zdobyć maksymalnie 10 inicjatyw.

Sposób powoływania i pracy Jury

 1. W skład Jury powołanego przez organizacje realizującą program, wchodzą autorytety różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, naukowego, które kierując się najlepszą wiedzą promują ideę innowacji społecznych oraz wspierania i wzmacniania pozycji migrantów i migrantek w Polsce. W skład Jury mogą wchodzić osoby reprezentujące środowisko migracyjne w Polsce (migranci i migrantki lub przedstawiciele_lki organizacji pozarządowych pracujących z migrantami
  i migrantkami). W skład Jury wchodzą zawsze przedstawiciele i przedstawicielki Citi Foundation, lub Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga, lub Citi Handlowy oraz Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego.
 2. Przed pierwszym posiedzeniem Jury osoby wchodzące w jego skład:
 1. Zapoznają się z niniejszym Regulaminem oraz kryteriami oceny (stanowiącymi Załącznik nr 3 do Regulaminu);
 2. Zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Jury poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności (załącznik 2);
 1. Przed obradami Jury, jego członkinie i członkowie otrzymują dokumentacje inicjatyw biorących udział w programie.
 2. Jury podejmuje ostateczną decyzje o wyłonieniu finalistek i finalistów. Dzieje się to w toku dyskusji i na podstawie głosowania bezwzględną większością głosów.
 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa osoba reprezentująca organizację realizującą program, która bezpośrednio po głosowaniu zlicza głosy i opracowuje listę finalistek i finalistów programu.
 4. Osoby wchodzące w skład Jury głosują osobiście.
 5. Z obrad Jury sporządzony jest protokół.

Normy etyczne pracy Jury.

 1. Osoby wchodzące w skład Jury działają  w sposób niezawisły. Jury jest powołane do rozstrzygnięć merytorycznych.
 2. Przed wydawaniem ocen osoby wchodzące w skład Jury nie mogą ulegać jakimkolwiek wpływom lub sugestiom zewnętrznym.
 3. Osoby wchodzące w skład Jury, które są aktualnie zatrudnione w przedsiębiorstwie lub organizacji, która bierze udział w programie nie mogą brać udziału w ich ocenie.
 4. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą, bez wcześniejszego uzgodnienia z organizacją realizującą program, dla uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień osobiście kontaktować się z podmiotami biorącymi udział w programie.

Harmonogram programu

 1. Zgłoszenia do programu zbierane są w terminie do 30 listopada 2020 r.
 2. Jury wybiera 10 inicjatyw do 22 grudnia 2020 r.
 3. W drugiej połowie stycznia 2021 ma miejsce dwudniowy warsztat w Warszawie, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu. Jeśli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizację warsztatu w Warszawie, wydarzenie to zostanie zorganizowane w całości w formie zdalnej (online). Udział w całym wydarzeniu online będzie również warunkiem ubiegania się o wsparcie doradcze oraz finansowe.
 4. Od początku lutego do końca kwietnia osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).
 5. Do końca kwietnia 2021 r. zostanie udzielone wsparcie finansowe.
 6. Pod koniec kwietnia 2021 r. zostanie zorganizowana gala programu.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Organizacja realizująca program zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.helloentrepreneurship.ashoka.org.
 2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do programu na decyzje podejmuje organizacja realizująca program w konsultacji z partnerem merytorycznym programu.
 3. Organizacja realizująca program nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu programu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy

1. Imię i nazwisko osoby/osób kontaktowej_wych zgłaszającej_cych inicjatywę biznesową z komponentem społecznym mającym pozytywny wpływ społeczny:

2. Adres e-mail:

3. Numer telefonu:

4. Forma prawna osoby/osób zgłaszających inicjatywe (jeśli taka istnieje). Prosimy o zaznaczenie:

Typy:

 • osoba fizyczna (brak formy prawne):
 • działalność gospodarcza (wszystkie typy):
 • organizacja pozarządowa:
 • grupa nieformalna:
 • inne:

5. Opis zgłaszanej inicjatywy (do 4000 znaków). Dokładnie opisz zgłaszaną inicjatywę biznesową, twoje plany na jej założenie, lub rozwój. Podczas swojego opisu spróbuj wziąć pod uwagę poniższe kryteria (kluczowe działania, kluczowe zasoby, kluczowi klienci, kluczowi partnerzy).

6. Opisz jaki komponent społeczny ma Twoja inicjatywa (do 4000 znaków). Jak myślisz jak mogła by ona się przyczynić do rozwiązania problemu społecznego? Np. zatrudnianie innych migrantów/migrantek, wsparcie samotnych rodziców wychowujących dzieci,  aplikacja, która pomaga osobą  z niepełnosprawnością itp.

Uwaga! Tego typu inicjatywy powinny być zbudowane wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu. Poprzez swoją działalność powinny przyczyniać się do rozwiązywania w ramach swojej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie.

7. Co sprawi, że twoja inicjatywa będzie trwałą działalnością biznesową? Jaki ma ona potencjał, aby była ona długofalowa? (do 2000 znaków).

8. Dlaczego chciałbyś/chciałabyś realizować zgłoszoną inicjatywę? (do 2000 znaków)?

9. Opis doświadczenie twoje innych i innych osób, które będą zaangażowane w realizacje inicjatywy (prosimy o opisanie doświadczeń zespołu, które są istotne w świetle opisywanej inicjatywy) (do 2000 znaków). Proszę opisz swoje doświadczenie zdobyte w Polsce i kraju pochodzenia.

10. Jakie są Twoje oczekiwanie w stosunku do wsparcia w ramach programu (do 2000 znaków)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałem się z Regulaminem Programu Hello Entrepreneurship i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem formularza potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest wynikiem jego twórczości oraz, że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie subiektywne prawo do odrzucenia zgłoszeń, które mogą być dyskryminujące lub naruszające prawa człowieka oraz takich, które uzna za nieoryginalne i niesamodzielne. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy.

Zaznaczając V potwierdzam, ze zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na zapisy oświadczenia

(podpis)

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, oraz Regulaminem konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wyboru Laureatów i Finalistów i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z siedzibą w Warszawie (04 – 386) przy ul. Paca 40. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Konkursu Hello Entrepreneurship.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w Konkursie.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu.
 3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych inicjatyw.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 5. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby prowadzenia naszej działalności statutowej, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: [email protected].

Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór Oświadczenia o poufności i bezstronności

Imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład Jury:

Niniejszym oświadczam, że:

 • Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem drugiej edycji Programu „Hello Entrepreneurship”
 • Zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
 • Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji, danych osobowych i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim;
 • Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem Wnioskodawców, w tym, że:
  • nie brałem/brałam osobistego udziału w przygotowaniu aplikacji w Programie będących przedmiotem mojej oceny.
  • z osobami przygotowującymi aplikacje w Programie będące przedmiotem mojej oceny: – nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, – nie jestem lub nie byłem/byłam związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam związany/a stosunkiem pracy z żadnym podmiotem składającym aplikację w Programie będącą przedmiotem mojej oceny.
  • nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem/am pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla żadnego Wnioskodawcy podlegającego mojej ocenie.
  • nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/byłam członkiem organów zarządzających
   i nadzorczych żadnego Wnioskodawcy podlegającego mojej ocenie.
 • W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanej mi do oceny aplikacji w Programie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie do Organizatora oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa
  w procesie oceny.

(podpis) (data i miejscowość)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opis kryteriów formalnych i merytorycznych drugiej edycji Programu „Hello Entrepreneurship”

Kryteria formalne:

 • formularz zgłoszeniowy jest wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne informacje.
 • formularz zgłoszeniowy jest przesłany w odpowiednim terminie.

Kryteria merytoryczne:

Poszukujemy inicjatyw biznesowych, które:

 1. są przemyślane i realne do wykonania.
 2. adresują problemy społeczne migrantów i migrantek w Polsce (np. wzrost zatrudnienia wśród migrantów i migrantek, wsparcie grup migranckich specjalnie narażonych na wykluczenie społeczne – samotnych matek z dziećmi, etc.) lub inne problemy społeczne lub środowiskowe istotne w Polsce; muszą przyczyniać się do rozwiązywania lub minimalizowania skutków określonego problemu społecznego i/lub służyć integracji i włączaniu w procesu społeczne  i rynkowe określonej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem.
 3. są innowacyjne i pomysłowe, budują lub wzmacniają zaufanie społeczne – są konstruktywne.
 4. maja potencjał trwałości i rozwoju.

Ponadto osoby wchodzące w skład Jury wezmą pod uwagę takie kryteria jak:

 1. motywacje oraz wiarygodność osób/osoby które zgłosiły inicjatywę.
 2. doświadczenie osoby/osób zgłaszających inicjatywy – realność inicjatyw.
 3. potencjał trwałości inicjatyw.
 4. otwartość i chęć do rozwijania się oraz nauki wśród osób/osoby zgłaszających inicjatywy.

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Wymienione w pkt 3 Regulaminu koszty noclegu zwracane są na podstawie faktury wystawionej na Fundację Ashoka do wysokości 220,00 zł brutto za noc za osobę.

Wymienione w pkt 3 Regulaminu koszty dojazdu zwracane są na podstawie biletów kolejowych lub autobusowych 2 klasy, lub, jeśli przejazd nastąpił samochodem prywatnym bądź w pierwszej klasie: do wysokości ceny biletu kolejowego 2 klasy na danej trasie w pociągu osobowym dla przejazdów w ramach województwa i w pociągu EIC dla przejazdu poza województwo zamieszkania/przebywania.

Harmonogram Programu

Zgłoszenia do programu zbierane będą w terminie od 1 do 30 listopada 2020 r.

Jury wybiera 10 inicjatyw do 18 grudnia 2020 r.

W drugiej połowie stycznia 2021 ma miejsce dwudniowy warsztat, obligatoryjny dla wszystkich finalistów i finalistek programu.

Od początku lutego do końca kwietnia osoby, których inicjatywy zostały wybrane przez Jury otrzymają wsparcie doradcze (mentoring).

Pod koniec kwietnia zostanie zorganizowana gala programu.

Harmonogram

Materiały

Film dokumentalny o uczestnikach Hello Entrepreneurship

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego prezentującego historie trojga uczestników pierwszej edycji programu Hello Entrepreneurship - Susanny Izzetdinovej, Antona Bulakha oraz Sama Akeju. 

Reżyser: Marek Sobkiewicz

Produkcja: Ashoka, Większe Logo

Film powstał w ramach programu Hello Entrepreneurship realizowanego przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy.

 

Raport o społecznej przedsiębiorczości migrantów i migrantek w Polsce

Prezentujemy Wam raport na temat społecznej przedsiębiorczości migrantów i migrantek w Polsce.

W raporcie znajdziecie diagnozę na temat migranckiej przedsiębiorczości społecznej w Polsce, opis dziewięciu inicjatyw biznesowo-społecznych migrantów i migrantek, które wspieraliśmy podczas programu oraz rekomendacje jak poprawić sytuację przedsiębiorczych migrantów i migrantek w Polsce.

Raport powstał w ramach programu Hello Entrepreneurship realizowanego przez Ashokę w Polsce we współpracy z Citi Foundation. Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Citi Handlowy.

Zachęcamy do pobrania i przeczytania raportu oraz dzielnia się nim z innymi.