Aplikuj

Poland Accelerator Program Nomination Form

Formularz
Oficialny
Do korespondencji, jesli inny niż oficialny

Osoba kontaktowa ze strony Podmiotu Wnioskującego 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Programu WzmocniONE i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem formularza potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest wynikiem jego twórczości oraz że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator  zastrzega  sobie  subiektywne  prawo  do  odrzucenia  zgłoszeń, które  mogą  być dyskryminujące  lub  naruszające  prawa  człowieka  oraz  takich,  które  uzna  za  nieoryginalne  i niesamodzielne. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy.
Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na zapisy oświadczenia
(podpis)
Administratorem  danych  osobowych  jest  Fundacja  Ashoka  Innowatorzy  dla  Dobra  Publicznego  z siedzibą w Warszawie (04-386) przy ul. Paca 40. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu WzmocniONE.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w programie.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania programu.

3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych programów.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również  sprostować,  żądać  ich  usunięcia  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania. 

Możesz  także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych  oraz  prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego  administratora  danych.  W  przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Zaznaczając V potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą treścią i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej.
(podpis)
System Fields (Hidden)