Network Search

Title Type Country Focus of work Election Year Organization
Márcia Ventura Dias Fellow Brazil Child protection, Children & Youth 2006
Solomon Jaya Prakash Fellow India 2006
Denis Mizne Fellow Brazil 2006
Pratima Joshi Fellow India 2006
Manikkam Shankar Fellow India 2006
Ali Hussein Fellow Egypt 2006
Sameh Ghali Fellow Egypt 2006
Selim Mawad Fellow Lebanon 2006
Felipe Vergara Fellow Colombia 2006
Marta Echavarría Fellow Ecuador 2006
Victoria Hale Fellow United States 2006
Casimira Rodríguez Fellow Bolivia 2006
Vineet Rai Fellow India 2006
V.S. Chary Fellow India 2006
Katie Redford Fellow United States 2006