Honey Kim

Ashoka Staff
honey_kim_photo.jpg
Senior Intrapreneur, Youth Venture Korea