Network Search

Title Type Country Focus of work Election Year Organization
Didit Adidananta Fellow Indonesia 1988
Muslikhin Kusma Fellow Indonesia 1988
José Luis Pérez Canchola Fellow Mexico 1988
Beatriz Solis Leree Fellow Mexico 1988
Maxine Bernstein Fellow India 1988
Christopher Peterson Fellow Brazil 1988
Sita Aripurnami Fellow Indonesia 1988
Concepcion Hernandez Mendez Fellow Mexico 1988
Clóvis Borges Fellow Brazil 1988
Francisco Mendes Fellow Brazil 1988
Joaquín López Roselio Fellow Mexico 1988
Sunil Pokharel Fellow Nepal 1988
Edson Hiroshi Séo Fellow Brazil 1988
Arturo García Fellow Mexico 1988
Fazlul Huq Fellow Bangladesh 1988